Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĄD GMINY MEDYKA, 37-732 Medyka 288
 powiat przemyski, woj. podkarpackie
NIP 795-10-49-848 REGON 000546414
tel. 16 6715391, 16 6715392, fax 16 6715391

Herb

Urząd Gminy Medyka : www.medyka.itl.pl/ugm
Urząd Gminy Medyka BIP: www.medyka.itl.pl/bip
e-mail: medyka@medyka.itl.pl

GODZINY PRACY URZĘDU 7:00 - 15:00

Link do odtwarzania nagrań SESJI RADY GMINY MEDYKA

Link do transmisji na żywo SESJI RADY GMINY MEDYKA


GMINA MEDYKA: REGON 650900370, NIP 795-230-62-53KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY MEDYKA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Medyka z siedzibą w Medyce, 37-732 Medyka 288, tel. 16 6715391.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, e RODO i w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 z późn. zm.).
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w podany sposób:
1. Adres korespondencyjny Urząd Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288
2. e-mail: medyka@medyka.itl.pl
3. tel/fax 16 6715391

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Medyka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z powołanym w Urzędzie Gminy Medyka Inspektorem Ochrony Danych  za pomocą adresu e-mail: rodo_medyka@medyka.itl.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz 67).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom administracji rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.


WPŁATY dotyczące PODATKÓW LOKALNYCH, opłaty za gospodarowanie ODPADAMI KOMUNALNYMI, opłaty skarbowe, można dokonać w KASIE Urzędu Gminy w Medyce, 37-732 Medyka 288,

lub zrealizować  PRZELEWEM BANKOWYM na konto Urzędu Gminy w Medyce  nr 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001, w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

 

Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki prosimy wnosić na konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce nr 93 9113 0004 2001 0011 4635 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 - Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 8:00-12:00

Obowiązujące stawki:

11,50 zł  od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny

20,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
--------------------------------------------------------------------------

Publikacja DZ. URZ. WOJ. 2018.5395

Data ogłoszenia: 12.12.2018
Uchwała Nr XLIII/306/17 Rady Gminy Medyka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. Wzór uaktualniony obowiązujący od 1.10.2016r

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn.  21
w godz 7:00-15:00STAWKI PODATKÓW W 2019 ROKU.

  • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5 q żyta x 54,36 = 135,90 zł od hektara przeliczeniowego.
  • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5 q żyta x 54,36 = 271,80 zł
  • Stawka podatku leśnego wynosi: (1m3 drzewa) 191,98 zł x 0,220 m3 = 42,2356 zł za 1 ha fiz. lasu
  • Rada Gminy Medyka nie wprowadziła na 2019 rok opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.

W roku 2019 w dalszym ciągu obowiązują wzory deklaracji podatkowych z roku 2016

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Medyka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


STAWKI PODATKÓW W 2018 ROKU.

  • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5 q żyta x 52,49 = 131,225 zł od hektara przeliczeniowego.
  • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5 q żyta x 52,49 = 262,45 zł
  • Stawka podatku leśnego wynosi: (1m3 drzewa) 197,06 zł x 0,220 m3 = 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu
  • Rada Gminy Medyka nie wprowadziła na 2018 rok opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.

W roku 2018 w dalszym ciągu obowiązują wzory deklaracji podatkowych z roku 2016

Uchwała Nr XLVIII/332/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLVIII/333/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTARCZANIA  WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w roku 2018

 cena za 1 m3 dostarczonej wody  3,64 zł  (z VAT)

 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,96 zł (z VAT)

Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Medyka

Decyzja z dnia 10.04.2018r. RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Medyka na okres 3 latInformacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019

Limit zwrotu podatku w roku 2019 wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
<więcej informacji>Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w roku 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

  Ilość odwiedzin: 85778