Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Konkursy
Liczba odwiedzin kategorii: 43872 
 

Załączniki:
 1.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
GMINY MEDYKA W ZAKRESIE WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Medyka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2019r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w miejscowościach:
- Hureczko
- Jaksmanice
- Leszno
- Medyka
- Torki
załącznik w formacie zip zawiera Zarządzenie
Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Medyka z dnia 7.01.2019
oraz wzór oferty

 2.
Informacja z dnia 27.12.2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przemyślu w roku 2019

 3.
Ogłoszenie z dnia 27 listopada 2018r
Wójt Gminy Medyka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy
pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu".
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.

 4.
Zarządzenie Nr 0050.45.2018
Wójta Gminy Medyka z dnia 05 listopada 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2019r. Gminy Medyka
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

 5.
ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE
SZKOLENIA NAUCZYCIELI
Z DNIA 3 KWIETNIA 2018 R.
Gmina Medyka jako Lider w projekcie: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn " zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


 6.

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Medyka z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w miejscowości Medyka


 7.
Zarządzenie Nr 0050.8.2018
 Wójta Gminy Medyka
 z dnia 22 luty 2018 r

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
 ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
 pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
 krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2018r.

 8.
Zarządzenie Wójta Gminy Medyka Nr 0050.5.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej

 9.
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Medyka
 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Zarządzenia Nr 0050.2.2018 z dnia 18 stycznia 2018r.

 10.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2018
WÓJTA GMINY MEDYKA
z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 11.

OTWARTY KONKURS OFERT
W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ GMINY MEDYKA
W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Medyka.

 12.
WZÓR
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

 13. Informacja w sprawie ogłoszenia wyniku otwarcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą :Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacujno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu w roku 2018.
Data informacji 27.12.2017
 14.

OGŁOSZENIE
 z dnia 27 listopada 2017r.

Wójt Gminy Medyka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy

pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu" .

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7,14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm).


 15.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Medyka, dnia 21 listopada 2017 r.
Gmina Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Aktywna tablica? na lata 2017-2019, do 5 szkół na terenie Gminy Medyka, wraz z montażem, szkoleniem z zasad pracy z dostarczonymi urządzeniami i szkoleniem TIK dla pracowników.


 16.
ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLENIA NAUCZYCIELI
 z dnia 19.09.2017
 Gmina Medyka jako Lider w projekcie: "Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn "
zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


 17. Zarządzenie Nr 0050.8.2017 z 16 marca 2017r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku.
 18. Zarządzenie Wójta nr 0050.6.2017 z dnia 21.02.2017r
w sprawie zmiany warunków konkursu pn "OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY MEDYKA W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Medyka."
 19.
OTWARTY KONKURS OFERT
 W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ GMINY MEDYKA
W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Medyka.


 20.
wzór oferty do
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ GMINY MEDYKA
W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Medyka. 21. Informacja w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu" w roku 2017.
 22. Ogłoszenie
Wójt Gminy Medyka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przemyślu".
Termin na realizację zadania: od dnia podpisania do 31 grudnia 2017r. 23. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 24. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku
 25. Informacja z otwarcia ofert dotyczących wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru dla osi priorytetowej IX jakość kształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 26. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 27. Zarządzenie Wójta Nr 50.5.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2016 roku -------------------------------------------------------------------------------------------
 28.

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY MEDYKA

W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) następujących zadań publicznych w roku 2016:

1.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Hurko poprzez rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej

2.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Hureczko poprzez rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej

3.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Jaksmanice poprzez rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej       

4.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Leszno poprzez rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej j

5.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Medyka poprzez:

-             rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej 

-             rozpowszechnianie piłki ręcznej jako gry zespołowej oraz badmintona              

6.            upowszechnianie kultury fizycznej we wsi  Torki poprzez rozpowszechnianie piłki nożnej jako gry zespołowej

/w dołączonym folderze skompresowanym zamieszczono Zarządzenie Wójta Nr 0050.2.2016, wzór oferty, instrukcję wypełniania oferty/

 29. Informacja w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu" w roku 2016.
 30. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Medyka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyśłu Termin składania ofert upływa z dniem 16 grudnia 2015r do godz. 12.00, Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Medyka
 31. SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
 32. ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2015 WÓJTA GMINY MEDYKA z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2014 roku.
 33. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Medyka z dnia 02 lutego 2015r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) następujących zadań publicznych w roku 2015.
 34. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Medyka z dnia 02 lutego 2015r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT (załącznik w wersji pdf) Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) następujących zadań publicznych w roku 2015.
 35. Informacja w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu" w roku 2015.
 36. Wójt Gminy Medyka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu
 37. Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. W dniach od 24.10.2014r. do 31.10.2014r. na terenie Gminy Medyka odbywały się konsultacje społeczne, których przedmiotem był projekt Programu współpracy gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 09 października na stronie internetowej Gminy, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Dodatkowo informacja o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 została przesłana do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wyznaczonym terminie tj. do 31.10.2014r. do Urzędu Gminy w Medyce nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.
 38. Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Wójta Gminy Medyka z dnia 8 października 2014r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy w 2014r Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 39. Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Medyka z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: OGŁOSZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W 2014 ROKU
 40. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2014.
 41. Załączniki do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2014
 42.

Wójt Gminy Medyka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r.

 43. Zarządzenie Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy Medyka z dnia 21 października 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy w 2014r Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 44. Otwarty konkurs ofert na krzewienie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży w miejscowościach: Hureczko, Hurko, Jaksmanice,Medyka, Leszno, Torki w roku 2013
 45. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.
 46. Otwarty konkurs ofert na krzewienie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży w miejscowościach: Hureczko, Hurko, Jaksmanice,Medyka, Leszno, Torki w roku 2012
 47. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

  Ilość odwiedzin: 86488