Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Załączniki:
 1.
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PŁATNIKÓW VAT
 ZATRUDNIAJĄCYCH DO 10 OSÓB
 O OBROTACH DO 2 MLN EURO ROCZNIE

 2.
LII Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się 27 grudnia 2017r. (środa) o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Gminy Medyka.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 3.
LI Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 20 grudnia 2017r.
(środa o godz 8:00). W załączeniu proponowany porządek obrad.


 4.
XLIX Sesja Rady Gminy Medyka
odbędzie się dnia 30 listopada 2017r. (czwartek)
o godzinie 8:30.
W załączeniu proponowany porządek obrad.

 5.
Nabór projektów strategicznych
do Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
INFORMACJE


 6.
Nabór projektów strategicznych
do Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
- wzór karty projektu.


 7.
Ogłoszenie o III Naborze wniosków
na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
przez stowarzyszenie
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"ROZTOCZE" 8.

Zastrzeganie skradzionych dokumentów
osobistych i kart płatniczych
www.DokumentyZastrzezone.pl
zastrzegam.pl
Kampania informacyjna organizowana
przez Związek Banków Polskich
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów
SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
SYSTEM ZASTRZEGANIA KART


 9.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MEDYKA
 z dnia 3 listopada 2017 roku
 o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji


 10. XLVIII Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 3 listopada 2017r. (piątek) o godzinie 8:30. W załączeniu proponowany porządek obrad.
 11.
XLVI Sesja RG Medyka odbędzie się dnia 6 października 2017r (piątek) o godz 9:00. W załączeniu proponowany porządek obrad
 12. O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że w ramach porozumienia z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Medyka pomocy żywnościowej. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a ich dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium ustawowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : - dla osoby w rodzinie - 1.028 zł - dla osoby samotnie gospodarującej - 1.268 zł
 13. Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Operacji: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - Poddziałanie " Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 14.
Dożynki Powiatowe
w Medyce
3 września 2017r.


 15. OGŁOSZENIE - Świadczenia Wychowawcze 500 + ! ! !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od października 2017 r. do września 2018 r. można składać już
od 1 sierpnia 2017 r.


 16.
Informacja dotycząca Projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Medyka w partnerstwie z Gminą Krasiczyn oraz Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn.


 17.
Informacje
dla kandydatów
do Wojsk Obrony Terytorialnej
 z obszaru Gminy Medyka
data ogłoszenia 2017.06.29
 18.
Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 lipca 2017r

 19.
INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW
DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
Z OBSZARU GMINY MEDYKA


 20.
W dniach 6-8 czerwca 2017 w godzinach 9:00 - 17:00
 przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia
systemów alarmowych na terenie gminy.

 21.
Ogłoszenie
dotyczące godzin otwarcia, wystaw czasowych
 oraz możliwości skorzystania z noclegów
 w obiekcie Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego
 w Siedliskach.


 22. OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?ROZTOCZE?


Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 - 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
  I:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych ? w związku ze szkodami powstałymi wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia )? limit dostępnych środków 540 000,00 zł

  II:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) limit dostępnych środków 60 000,00 zł.
  III:
Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD "Roztocze"
Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa
Przedsięwzięcie II.1.2. Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) limit dostępnych środków 260 000,00 zł

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,
W okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r., godz. 15:30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia: http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/I/ogoszenie-o-naborach-1.pdf

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org

 23. Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie bezpiecznego stosowania przez rolników środków ochrony roślin.
 24.
Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie dotycząca rozpoczęcia funkcjonowania od 1 marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej. W województwie podkarpackim w jej skład wchodzić będą: Izba Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe oraz Urząd Celno-Skarbowy wraz z delegaturami Urzędu Celno-Skarbowego i oddziałami celnymi. Całość informacji w załączonym piśmie.
 25. Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje
o możliwości przyznania wsparcia dla rolników w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków trwa od 13.03.2017 do 11 .04.2017

W załączeniu pismo ARiMR BOR.09.060.2.2017.IK z dnia 14.02.2017r

 26. Informacje ARiMR dotyczące premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
 27. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przemyskie Biuro Powiatowe informuje o terminach szkoleń dla rolników dotyczących wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz zmiany w płatnościach bezpośrednich 2017r. W załączeniu harmonogram szkoleń.


 28.
Apel do hodowców drobiu
dotyczący zasad postępowania w przypadkach zjadliwej
grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii 29. ARiMR pomaga producentom rolnym prowadzącym w 2016r gospodarstwo w którym utrzymywany jest drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym zjadliwą grypą ptaków. WNIOSKI przyjmowane są w terminie 01.02.2017 - 28.02.2017
 30. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu BIZNES INICJATOR
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. 02.02.2017r.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 31. Rozporządzenie porządkowe Nr 10/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. podkarpackiego
 32. Ptasia grypa - zasady ostrożności
 33. Informacja KRUS dotycząca zapewnionego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla każdego dziecka poniżej 16 roku życia, w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w okresie 14.10.2016r. - 13.10.2017r.
 34. Informacja Głownego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtyp H5N8, u ptaków dzikich jak i u drobiu. Zalecane środki ostrożności dla hodowców drobiu.
 35. Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe
 36. Partnerstwo dla zielonej energii - wspólny projekt gminy Medyka, Orły i Krasiczyn W związku z licznymi prośbami mieszkańców gminy Medyka, nabór deklaracji do projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zostaje przedłużony do dnia 31 października 2016 roku.

Deklaracje można pobrać ze strony www.medyka.itl.pl/bip z zakładki ZIELONA ENERGIA RPO 3.1 - Rozwój OZE, należy składać je osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Medyka
 37. Informuje się mieszkańców, o możliwości dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych (do produkcji prądu) oraz pomp ciepła (typu powietrze woda) do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
 38. Nowe połączenia kolejowe od 1 września 2016r. 
PRZEMYŚL - MEDYKA - PRZEMYŚL
W załączeniu ROZKŁAD JAZDY
 39. Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W dniach 23 maj 2016r - 5 czerwca 2016r. planowana jest akcja doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły akcji w załączeniu.
 40. Informacja Wojewody o wydaniu decyzji znak: N-VI.752.23.2012 z dnia 14 stycznia 2016r. dotyczącej gruntu położonego w Hurku, gmina Medyka, zajętego pod linię kolejową nr 91 Kraków - Medyka, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 503/2 o pow. 0.0842 ha
 41. Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest w 2016 roku"
 42. Deklaracja przystąpienia do "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na 2016r."
 43. Informacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14, dotycząca ŚREDNIOTERMINOWEJ PROGNOZY POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO na okres: od godz. 19:30 dnia 06.01.2016 (środa) do godz. 19:30 dnia 11.01.2016 (poniedziałek)
 44. Informacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14, dotycząca ŚREDNIOTERMINOWEJ PROGNOZY POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO na okres: od godz. 19:30 dnia 01.01.2016 (piątek) do godz. 19:30 dnia 06.01.2016 (środa). ________________________________________________________________________
 45. Rozporządzenie porządkowe Nr 5/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
 46. Procedura Niebieskiej Karty. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych.
 47. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej ROZTOCZE serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia LGR ROZTOCZE na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Zebranie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 roku (wtorek) w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu ul. Warszawska 27 Początek zebrania: godz. 10:00 Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zmiany w Statucie LGR ROZTOCZE oraz wybory nowych władz Stowarzyszenia), bardzo prosimy o NIEZAWODNE przybycie oraz wcześniejsze potwierdzenie swojego przybycia drogą telefoniczną lub elektroniczną. Przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych zapraszamy na godz. 9:30 Informujemy jednocześnie, że porządek obrad Walnego Zebrania Członków dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.rlgdroztocze.narol.pl). Tel. (016)6317086 wew.34 e- mail: lgrroztocze@o2.pl
 48. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r, przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Hurku, oznaczonej jako działka nr 503/2 o pow. 0,0842 ha, zajętej pod linię kolejową nr 91 Kraków - Medyk.
 49. 21 października 2015r. godz. 15:20 w siedzibie Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce (dawny Pałac) odbędą się Konsultacje Społeczne dot. Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2016-2022. Program konsultacji w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.
 50. Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Medyka - szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów sportowych, OSP i parafii oraz rolników, przedsiębiorców i Lokalnych Liderów- na spotkanie dnia 29.09.2015r o godz 14:00 w Gminnym Centrum Kulturalnym w Medyce, dotyczące włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020. Szczegóły w załączonym pliku.
 51. Zaproszenie do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"
 52. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu informuje, że szkolenie dotyczące planowanego naboru wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 01-10-2015 (czwartek) o godzinie 10:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
 53. Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 25-30 września 2015r.
 54. Konkurs Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Radia Zet i Telewizji Polskiej "EUROPA TO MY", będący częścią akcji informacyjnej poświęconej wykorzystaniu funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013. Szczegóły w załączeniu.
 55. W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2015 r. ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, iż można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny /wzór wniosku poniżej/
 56. WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
 57. O G Ł O S Z E N I E o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2015r. Urząd Gminy w Medyce informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Medyka, w ramach którego jest szansa uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu przez osoby posiadające wyroby azbestowe.
 58. Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego POPULACYJNE PROGRAMY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI PRAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY o bezpłatnych badaniach cytologicznych dla kobiet w grupie wiekowej 25-59 lat (raz na 3 lata) oraz mammograficznych w grupie wiekowej 50-69 lat (raz na 2 lata)
 59. Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przepisów prawa w przypadku dokonywania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny
 60. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem świń i zaliczeniem powiatu przemyskiego wraz z miastem Przemyślem do strefy I B - obszaru wzmożonego nadzoru.
 61. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Woj. Podkarpackiego w 2014r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas"
 62. Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej, za 2013 rok
 63. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu o realnym zagrożeniu zakaźną chorobą wirusową - AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ
 64. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu dotycząca obowiązku informowania o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
 65. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Medyce zaprasza chętnych do udziału w Projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Medyka” w roku 2013.
 66. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami - zamieszczony celem umożliwienia zgłaszania uwag i zaopiniowania. ( adres żródłowy załączonych plików: http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadz-wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci.html )
 67. Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok
 68. Informacja dotycząca projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Medyka" w ramach priorytetu IX POKL, Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Okres realizacji projektu 01.02.2012 - 31.05.2013
 69.

Informacja dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


 70. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Medyce zaprasza chętnych do udziału w Projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Medyka” w roku 2012. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Medyce.
 71.

Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Medyka z dnia 07 listopada 2011r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2012 r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 72.

Wezwanie do aktualizacji wpisów w EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 73. Informacja dotycząca naboru wniosków w 2011r. z Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007-2013.
 74.

Zarządzenie Nr 0050-1/2011

Wójta Gminy Medyka z dnia 3 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Medyka

 75. Informacja Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska" o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi biura i zarządzania projektami Stowarzyszenia LGD Ziemia Przemyska
 76.

W dniach 6 - 20 grudnia 2010 r. przeprowadzony został przez Gminne Biura Spisowe nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Do prac spisowych w charakterze rachmistrza NSPLiM w Gminie Medyka
  wybrano następujące osoby:

  • Pani Ewelina Kochanik, zam. Medyka

  • Pani Elżbieta Bobko, zam. Jaksmanice

  • Pan Mirosław Gajewski, zam. Medyka

Szkolenie 3 dniowe - zakończone egzaminem- dla w/w kandydatów na rachmistrzów, odbędzie sie w ODDZIALE URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
w PRZEMYŚLU w dniach 17-19 luty 2011r.

 77. Prawa Pacjenta - informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta część 1
 78. Prawa Pacjenta - informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta część 2
 79. Nabór rachmistrzów
 80.

Zaliczki na finansowanie działań z PROW 2007-2013.
Informacja ARiMR dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie zaliczki na finansowanie niektórych działań w ramach następujących działań inwestycyjnych:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 81. Uchwała nr XXXIV/246/09 Rady Gminy Medyka z dnia 18 listopada 2009r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału instytucji kultury gminnego Ośrodka Kultury w Medyce.
 82. Obwieszcenie dotyczące numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 83. Ogłoszenie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. o naborze na bezpłatne szkolenia z zakresu: obsługi programu CATIA (80 h) obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (210h) w ramach EFS i KL dla wybranych uczestników projektu
 84. Obwieszczenie dotyczące postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka.”
 85. Obwieszczenie zamiarze przeprowadzenia przez POWIAT PRZEMYSKI konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic Gmin Medyka i Krasiczyn oraz Miasta Przemyśla
 86. Ogłoszenie dotyczące zasad UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO
 87. Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Medyka dotyczące konsultacji społecznych
 88. Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka".
 89. Szkolne pracownie komputerowe pozyskane dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym

  Ilość odwiedzin: 245730