Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka
 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna Gminy Medyka część tekstowa ujednolicona Załącznik Nr 1 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku:
 3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA - Załącznik Nr 2 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku:
 4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA - Załącznik Nr 3 do Uchwały XXI/144/16 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lutego 2016 roku:
 5. Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Medyka
 6. MPZP cmentarz tekst planu
 7. MPZP cmentarz rysunek planu
 8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

                                „Hureczko I” w miejscowościach Hurko i Hureczko

Rysunek planu

 9.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego

                                 „Hureczko I” w miejscowościach Hurko i Hureczko
 10.

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Medyce

 11.

projekt

 

UCHWAŁA Nr ………...

RADY GMINY MEDYKA

z dnia ……………….

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                             cmentarza komunalnego w Medyce

 12. MPZP cmentarza - rysunek projektu planu
 13.

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

PODSTAWOWE

 dla potrzeb

 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
W MEDYCE

 na terenie

GMINY MEDYKA

 14. Ekofizjografia Uwarunkowania
 15. Ekofizjografia stan śrdowiska
 16. Pismo RDOŚ c.d.
 17.

Pismo RDOŚ c.d.

 18. Pismo RDOŚ w Rzeszowie
 19. Uzgodnienie PPIS w Przemyślu c.d.
 20. Uzgodnienie PPIS w Przemyślu
 21. Powiazania przyrodnicze
 22.

PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 do projektu

 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO
W MEDYCE

 na terenie

GMINY MEDYKA

 23.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

  cmentarza komunalnego w Medyce

 24.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 25.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 26.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 27.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 28.

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Medyka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 29.

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późniejszymi zmianami),

                                              

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hureczko I”.

 30.
 31.
Rewitalizacja dróg fortecznych, rewitalizacja/zagospodarowanie Fortu XV „Borek” i Fortu IIa „Mogiłki” oraz budowę linii elektrycznej kablowej nn zasilającej budynek dawnych koszar Fortu XV „Borek” - na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 384, 310, 416, 366/3, 366/2 w obrębie nr 0006 Siedliska oraz na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 132, 280, 281/2, 281/3, 276/3, 276/2, 277/2 i 275/4 obręb nr 0003 Jaksmanice w gminie Medyka.
 32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości gminnej Medyka - część tekstowa
 33. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości gminnej Medyka, załącznik graficzny.
 34. Uchwała VII/28/07 Rady Gminy Medyka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hurko wraz załącznikiem graficznym (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego NR 25 z dnia 12 kwietnia 2007r.)
 35. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka. Załącznik do Uchwały nr XXXIV/22/2002 z 10 lipca 2002r.
 36. Załącznik graficzny do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka. (plik w formacie jpg, rozmiar 1,6 MB)
 37. Plan Hureczko B-21 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/158/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 38. Załącznik graficzny do planu Hureczko B-21 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/158/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 39. Plan Jaksmanice D-22 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/159/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 40. Załącznik graficzny do planu Jaksmanice D-22 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/159/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 41. Plan Siedliska F-24 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/161/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 42. Załącznik graficzny do planu Siedliska F-24 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/161/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 43. Plan Siedliska F-25 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/160/96 z dnia 20 grudnia 1996r./
 44. Załącznik graficzny do planu Siedliska F-25 /Uchwała Rady Gminy Medyka nr XXII/160/96 z dnia 20 grudnia 1996r./

  Ilość odwiedzin: 85849