Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Ochrona środowiska
Liczba odwiedzin kategorii: 13395 
 

Załączniki:
 1. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie, Znak WPN.6320.15.4.2017.BA.1 z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008
 2. Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie , Znak: I-V.7840.7.46.2018 z dnia 2018.11.14 w sprawie wydania decyzji z dnia 9.11.2018r nr 37/18 znak: I-V.7840.7.46.2018 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z rozbiórką istniejącej sieci trakcyjnej oraz budowę odwodnienia układu stacyjnego w stacji Medyka Osobowa realizowana w zakresie : "Przebudowy układu torowego Stacji Medyka Osobowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach zadania pn.: "Prace interwencyjne na przejściu granicznym Medyka-Mościska II"
 3. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie, Znak WOOŚ.420.13.5.2018.PW.49 z dnia 14 listopada 2018r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"
 4. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację o przedsięwzięciu pod nazwą: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"
 5. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o przedsięwzięciu pod nazwą: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża ?HURKO I? i z części złoża ?HURKO? w miejscowości Hurko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkarpackie z wnioskU Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych ?KRUSZGEO? S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów
 7. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
 8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kolejowego przejścia granicznego w Medyce ? część towarowa i osobowa, w miejscowości Medyka, gmina Medyka, na dz. nr ewid.: 1327/39, 1327/40, 1327/41, 1327/42, 1327/43, 1327/44, 1457, 1327/35, 1327/37 i 1327/38.
 9. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2012.AD.262 z dnia 26.07.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych na Ukrainie.
 10. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.2.2017.AD.32 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł.7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlanymi i urządzeniami budowlanymi".
 11. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2018r. znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.20 w sprawie "Zmiany koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".
 12. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2018r. znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.20 w sprawie "Zmiany koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".
 13. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ?Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017 - 2023"
 14. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.13.5.2018.PW.5 z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".
 15. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.2.2017.AD.21 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wydania Postanowienia odnośnie "Rozbudowy drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka"
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka w sprawie wydania Postanowienia prostującego błąd pisarski w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Kruszgeo S.A.
 17. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy el;ektrowni jądrowej NPP Rivne
 18. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawi Rozbudowy drogi krajowej nr 28
 19. Harmonogram wywozu odpadów Torki, Leszno
 20. Harmonogram wywozu odpadów Jaksmanice, Siedliska, Hurko, Hureczko
 21. Harmonogram wywozu odpadów Medyka
 22.
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
znak: WOOŚ.442.3.2017.AR.3 z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
 23.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
znak: WOOŚ.4201.14.14.2017.AT.28 z dnia 26 października 2017r. w sprawie "Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania pn.: "Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościszka"
 24. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WPN.6320.15.2.2017.BA.1 z dnia 30 października 2017r. w sprawie planów zadań ochronnych
 25. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania p.: "Prace inwestycyjne na Przejściu Granicznym Medyka - Mościska II".
 26. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 września 2017r. zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsiewzięciu pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania pn.: "Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II""
 27. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. "Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka-Mościska"
 28.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4201.14.2017.AT.4 z dnia 19.07.2017r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania pn.: Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska"
 29. Decyzja na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 30. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla Budowy farmy fotowoltaicznej w Lesznie.
 31.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.2.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanej budowie elektrowni jądrowych na Ukrainie.

 32. Decyzja zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dla PKP
 33. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Medyka"
 34. Pismo Podsekretarza Stanu Generalnego Konserwatora Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące zmian w przepisach o wycince drzew i krzewów od 1 stycznia 2017r
 35.
Decyzja
Wójta Gminy Medyka
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2119R Hurko-Jaksmanice, nr 2120R Krówniki-Jaksmanice i nr 2121R Przemyśl-Łuczyce-Rożubowice?
 36.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 37.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 38.
Decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 39.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13 i DWT-14 w Torkach"
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 40.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13 i DWT-14 w Torkach"
, planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 41.
Pismo
Ministra Środowiska w sprawie "Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018"
 42.
Pismo
Wojewody Podkarpackiego w sprawie "Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018"
 43.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające strony postępowania o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka"
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 44.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13 i DWT-14 w Torkach"
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 45.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka"
", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 46.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "
Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13 i DWT-14 w Torkach", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 47.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji uzupełniającej w gminie Medyka", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 48.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podające do publicznej wiadomości informację o przekazaniu przez Republikę Słowacką stanowiska kończącego procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
 49.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hureczko i Hurko", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 50.
Decyzja
Wójta Gminy Medyka umarzająca postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hureczko i Hurko", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 51.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu  postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hureczko i Hurko", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 52.
 53.
 54.
Decyzja
Wójta Gminy Medyka stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 55.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską, Słowacją.
 56. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730", planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyslu
 57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730", planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyslu
 58.
Decyzja Wójta Gminy Medyka stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730", planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
 59. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730?, planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyslu
 60.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wójta Gminy Medyka stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 61.
Postanowienie
Wójta Gminy Medyka stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka
.
 62. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa dróg gminnych nr 116303R, 116309R, 116310R, 116311R", planowanego do zrealizowania przez Gminę Medyka.
 63. Postanowienie Wójta Gminy Medyka stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730?, planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.
 64. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730?, planowanego do zrealizowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyslu
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Medyka o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, 37-700 Przemyśl,  Pl. Dominikański 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730?.
 66.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu dokumentu:

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Medyka"

 67.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu dokumentu:

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Medyka"

 68.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację dotyczącą planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską, a Słowacją.

 69.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych Natura 2000

 70.

Zawiadomienie

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie podające informację o wydaniu postanowienia dot. Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

 71.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające informację o przekazaniu dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

 72. Ostrzeżenie meteorologiczne o występowaniu burzy z gradem w dniach 28.04.2015 do 29.04.2015r.
 73.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające informację o udostępnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na terenie Ukrainy.

 74.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające informację o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na terenie Ukrainy

 75.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające informację o budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 76.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji dla F.H. „BIGBUT” K. Chachura D. Niedźwiedź Sp. j., 37-732 Medyka, C.H. Granica, pawilon 81 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ”Skup metali żelaznych i nieżelaznych na dz. nr 1430/24 obręb Medyka”

 77. O G Ł O S Z E N I E o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2015r. Urząd Gminy w Medyce informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Medyka, w ramach którego jest szansa uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu przez osoby posiadające wyroby azbestowe.
 78. Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu w 2015r
 79.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia dla F.H. „BIGBUT” K. Chachura D. Niedźwiedź Sp. j., 37-732 Medyka, C.H. Granica, pawilon 81 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ”Skup metali żelaznych i nieżelaznych na dz. nr 1430/24 obręb Medyka”

 80.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

 81.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek F.H "BIGBUT" K. Chachura D. Niedźwiedź Sp. j. 37-732 Medyka C.H. Granica pawilon 81 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Skup metali żelaznych i nie żelaznych na dz. nr 1430/24 obręb Medyka"

 82.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka

podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Panu Bogusławowi Węgrzyn, Medyka 242, 37-732 Medyka

Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów, jako działka nr 1327/5 obręb Medyka, gmina Medyka"

 83.

Decyzja

Wójta Gminy Medyka

wydana dla Pana Bogusława Węgrzyn, Medyka 242, 37-732 Medyka

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów, jako działka nr 1327/5 obręb Medyka, gmina Medyka"

 84. Plan polowań zbiorowych WKŁ Nr 199 "Miś" w Przemyślu w sezonie łowieckim 2914/2015
 85.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

 86.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektów dokumentów przez Republikę Słowacką

 87.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania transgranicznego pn. "Nowe źródło energii jądrowej Jaslovske Bohunice"

 88.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007

 89.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SIEDLISKA-I”” zlokalizowanego na działce nr ew. 619/1 w miejscowości Siedliska, gmina Medyka, powiat przemyski, planowanej do zrealizowania przez F.H.U. „ROLMAG” Małgorzata Irena Małachowska, Siedliska 80, 37-705 Przemyśl

 90.

Decyzja

Wójta Gminy Medyka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SIEDLISKA-I”” zlokalizowanego na działce nr ew. 619/1 w miejscowości Siedliska, gmina Medyka, powiat przemyski, planowanej do zrealizowania przez F.H.U. „ROLMAG” Małgorzata Irena Małachowska, Siedliska 80, 37-705 Przemyśl

 91.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużyutego paliwa jądrowego w Mochovcach"

 92.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000    

- Fort Salis Soglio.

 93.
Informacja i Uzasadnienie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla projektu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Medyka na lata 2013-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją z natury i oceną stanu technicznego"

 94.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2013-05-24 znak: WOOŚ.442.1.2012.AD-133 podające do publicznej wiadomości informację o postępowaniu transgranicznym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
 95.
Ogłoszenie
 96.
Obwieszczenie
 97.
Obwieszczenie
 98.
Obwieszczenie
 99.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 6 grudnia 2012r. znak: OŚRL.6220.11.2012 podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego w miejscowości Hurko gmina Medyka", planowanego do zrealizowania przez F.H.U Serwis Ogumienia Samochodowego BIELPON Wojciech Bielas ul. Krówniki 177, 37-700 Przemyśl.
 100.
Decyzja

Wójta Gminy Medyka z dnia 6 grudnia 2012r. znak: OŚRL.6220.11.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego w miejscowości Hurko gmina Medyka", planowanego do zrealizowania przez F.H.U Serwis Ogumienia Samochodowego BIELPON Wojciech Bielas ul. Krówniki 177, 37-700 Przemyśl.
 101.
Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.11.2012r. znak: WOOŚ.442.2.2012.KR-2 podające do publicznej wiadomości informację o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce".  
 102.
Obwieszczenie
o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 02.11.2012r. znak: LŚ.6220.02.17.2012.MB o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p"
 103.
Obwieszczenie
o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności 
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 02.11.2012r. znak: LŚ.6220.02.17.2012.MB o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p"
 104.
Obwieszczenie
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 15.10.2012r. znak: LŚ.6220.02.14.2012.MB o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p"
 105.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Wójta Gminy Wiązownica z dnia 02.08.2012r. znak: LŚ.6220.02.11.2012.MB o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p"
 106.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02 sierpnia 2012r. znak: WPN.6320.1.43.2012.MC-1 zawiadamiające o rozpoczęciu projektów planów zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000 położonych w województwie podkarpackim.
 107.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 11 lipca 2012r. znak: OŚRL.6220.1.2012 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego z obszarów "HURECZKO II", "HURKO IV" i "HURKO VI" zlokalizowanych na terenie złóż "HURKO" i "HURECZKO" w miejscowościach Hurko i Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkaprackie", planowanego do zrealizowania przez Kruszgeo.
 108.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 11 lipca 2012r. znak: OŚRL.6220.1.2012 podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego z obszarów "HURECZKO II", "HURKO IV" i "HURKO VI" zlokalizowanych na terenie złóż "HURKO" i "HURECZKO" w miejscowościach Hurko i Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkaprackie", planowanego do zrealizowania przez Kruszgeo.
 109.
DECYZJA

Wójta Gminy Medyka z dnia 11 lipca 2012r. znak: OŚRL.6220.1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego z obszarów "HURECZKO II", "HURKO IV" i "HURKO VI" zlokalizowanych na terenie złóż "HURKO" i "HURECZKO" w miejscowościach Hurko i Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkaprackie", planowanego do zrealizowania przez Kruszgeo.
 110.
OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2012r. znak: WOOŚ.442.1.2012.KR-2 dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
 111.
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23.05.2012r. znak: LŚ.6220.02.07.2012.MB o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w przedmiocie uzgodnień dla przedsięwzięcia pn.:" Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p" 
 112.
Zawiadomienie 

Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23.05.2012r. znak: LŚ.6220.02.08.2012.MB o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych                 o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p" 
 113.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 7 maja 2012r. znak: OŚRL.6220.2.2012 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przełożenie gazociągów Kopalni gazu Ziemnego Hurko", planowanego do zrealizowania przez PGNiG.
 114.
DECYZJA

Wójta Gminy Medyka z dnia 7 maja 2012r. znak: OŚRL.6220.2.2012 stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: "Przełożenie gazociągów Kopalni gazu Ziemnego Hurko", planowanego do zrealizowania przez PGNiG.
 115.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23.04.2012r. znak: LŚ.6220.02.04.2012.MB o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.:" Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno Nr 24/99/p" 
 116.
POSTANOWIENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 19 kwietna 2012r. znak: OŚRL.6220.2.2012 stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: "Przełożenie gazociągów Kopalni gazu Ziemnego Hurko", planowanego do zrealizowania przez PGNiG.
 117.
Projekt

Uchwały Rady Gminy Medyka w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Medyka na 2012 rok"
 118.
FORMULARZ

do składania uwag i wniosków do opracowanego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Medyka na 2012 rok"
 119.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Medyka o opracowaniu projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Medyka na 2012 rok"
 120.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wiązownica z dnia 25.01.2012r. znak:LŚ.6220.02.1.2012.MB o wszczęiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwoanaich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości wiekszej niż 1000 m dla przedłuzenia (uzyskania) koncesji "Przeworsk - Jarosław - Stubno"
 121.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 13 stycznia 2012r. znak: OSRL.6220.1.2012 zawiadamiające strony postępowania o złożeniu wniosku wraz z Raportem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z obszarów "HURECZKO II", "HURKO IV" i "HURKO VI" zlokalizowanych na terenie złóż "HURKO" i "HURECZKO w miejscowościach Hurko i Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkarpackie". 
 122.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 13 stycznia 2012r. znak: OSRL.6220.1.2012 podające do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku wraz z Raportem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z obszarów "HURECZKO II", "HURKO IV" i "HURKO VI" zlokalizowanych na terenie złóż "HURKO" i "HURECZKO w miejscowościach Hurko i Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski, województwo podkarpackie". 
 123.
POSTANOWIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2011-12-28 znak: WOOŚ.4200.2.2011.JG-41 Sprostowujące oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2011 znak: WOOŚ.4200.2.2011.JG-33, którą określono śorodwiskowe uwarunkowania dla przedsiewzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.  
 124.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-12-15 znak: OSRL.6220.19.2011 podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Budowa lądowiska dla helikopterów (LPR) i Straży granicznej w Medyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 na zjazd publiczny na dz. nr 1628 obr. 0004 Medyka", planowanego do zrealizowania przez Wojewode Podkarpackiego.   
 125.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-12-15 znak: OSRL.6220.19.2011 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Budowa lądowiska dla helikopterów (LPR) i Straży granicznej w Medyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 na zjazd publiczny na dz. nr 1628 obr. 0004 Medyka", planowanego do zrealizowania przez Wojewode Podkarpackiego.   
 126.
DECYZJA

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-12-15 znak: OSRL.6220.19.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Budowa lądowiska dla helikopterów (LPR) i Straży granicznej w Medyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 na zjazd publiczny na dz. nr 1628 obr. 0004 Medyka", planowanego do zrealizowania przez Wojewode Podkarpackiego.   
 127.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2011-12-06 znak: WOOŚ.400.3.71.2011.AH-3 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia, którym sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2008r. znak: ŚR.IV-6613/8/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej E 30 (III korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa w obszarze województwa podkarpackiego".
 128.
Zawiadomienie

Wójta Gminy Medyka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Budowa lądowiska dla helikopterów (LPR) i Straży Granicznej w Medyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 28 na zjazd publiczny na dz. nr 1628 obr. 0004 Medyka", zamierzonego do zrealizowania przez Wojewodę Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297. 
 129.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km. 358+844,26 dł. 7,051 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", zamierzonego do zrealizowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.
 130.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie zaiwadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km. 358+844,26 dł. 7,051 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", zamierzonego do zrealizowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.
 131.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2011r. znak: OŚRL.6220.16.2011 podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: OŚRL.6220.16.2011 z dnia 10 listopada 2011r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 132.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2011r. znak: OŚRL.6220.16.2011 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: 6220.16.2011 z dnia 10 listopada 2011r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 133.
Decyzja

Wójta Gminy Medyka z dnia 10 listopada 2011r. znak: OŚRL.6220.16.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 134.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-10-19 znak: OŚRL.6220.16.2011 podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Postanowienia znak: OŚRL.6220.16.2011 z dnia 2011-10-19 stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 135.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-10-19 znak: OŚRL.6220.16.2011 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Postanowienia znak: OŚRL.6220.16.2011 z dnia 2011-10-19 stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 136.
Postanowienie

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-10-19 znak: OŚRL.6220.16.2011 stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja wartszatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 137.
Zawiadomienie

Wójta Gminy Medyka z dnia 2011-09-23 znak: OŚRL.6220.16.2011 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Torki", zamierzonego do zrealizowania przez Panią Barbarę Struś, Torki 17, 37-732 Medyka.  
 138.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2011-09-15 znak: WOOŚ.4200.2.2011.JG-25 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów. 
 139.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2011-08-18 znak: WOOŚ.4200.2.2011.JG-23 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów. 
 140. ęinformacja o niebezpiecznym zjawisku nr 28 - woj. podkarpackie
 141.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2011-07-15 znak: WOOŚ.4210.10.2011.BK-13 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalizacja kontenerowego zasobnika bezciśnieniowego naziemnego o pojemności 6500 l na terenie zamkniętym, kolejowym w Medyce Rozrządowej, przeznaczonego do magazynowania oleju napędowego dla potrzeb własnych", planowanego do zrealizowania przez PKP Cargo.
 142.
Pismo WOOŚ.4200.2.2011.JG-21 z dnia 2011-06-28 do GDDKiA w Rzeszowie w sprawie uzupełnienia Raportu dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą tecfhniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".
 143.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Medyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów, jako działka nr 802/10 obręb Siedliska w miejscowości Siedliska gmina Medyka"

 144.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przemyśl z dnia 6 czerwca 2011r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urwarunkowaniach zgody na realizację przedisęwzięcia pn.: " Zmiana koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl w zakresie: rozszerzenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego i zmniejszenia obszaru io terenu górniczego" - m. Przemyśl, gm. Przemyśl, gm. Żurawica, gm. Rokietnica, gm. Medyka, gm. Krasiczyn, gm. Róźwienica, gm. Orły i gm. Krzywcza".

 145.

Decyzja  

Wójta Gminy Medyka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów, jako działka nr 802/10 obręb Siedliska w miejscowości Siedliska gmina Medyka"

 146.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  "Rozbudowa stacji uzdatniania wdoy w Torkach gm. medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej". 

 147.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  "Rozbudowa stacji uzdatniania wdoy w Torkach gm. medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej". 

 148.

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", obwieszczające złożenie przez Inwestora Raportu oraz o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie.

 149.

POSTANOWIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", planowanej do zrealizowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

 150.

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gm. Medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej", planowanej do zrealizowania przez Gminę Medyka.

 151.

POSTANOWIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gm. Medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej", planowanej do zrealizowania przez Gminę Medyka.

 152.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidenji gruntów, jako działka nr 802/10 obręb Siedliska w miejscowości Siedliska gmina Medyka", planowanej do zrealizowania przez Pana Witolda Galant, zam. Siedliska 112.

 153.

POSTANOWIENIE

o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidenji gruntów, jako działka nr 802/10 obręb Siedliska w miejscowości Siedliska gmina Medyka", planowanej do zrealizowania przez Pana Witolda Galant, zam. Siedliska 112.

 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie kruszywa ze złoża "HURECZKO dz. 172" w Hureczku", planowanej do zrealizowania przez Pana Czesława Segiet "KRUSZBUD".
 155.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn.:"Wydobycie kruszywa ze złoża "HURECZKO dz. 172" w Hureczku".

 156. Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kruszywa ze złoża "HURECZKO dz. 172" w Hureczku"
 157. Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kruszywa ze złoża "HURECZKO dz. 172" w Hureczku"
 158.

 Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gm. Medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej."  

 159.

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 23 lutego 2011r. decyzji odmawiającej Przedsiębiorstwu TRADE TRANS Spółka z o.o. w Warszawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 160.

Informacja 

ARiMR nt. spotkania informacyjno - szkoleniowego dotyczącego aktualnych problemów związanych ze składaniem i wypełnianiem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2007-2013.

 161.

Decyzja

uchylająca decyzję Wójta Gminy Medyka z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa odbudowa zespołu Pałacowo - Parkowego oraz urządzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce".  

 162.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Punkt zbierania dpadów, w tym złomu na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów, jako działka nr 802/10 obręb Sieldiska w miejscowości Siedliska gmina Medyka" 

 163.
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przez Ukrainę, przedsięwzięciu polegającym na budowie i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
 164.

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo - parkowego oraz urzadzenie infraststruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce"

 165.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo - parkowego oraz urządzenie infrastruktury sporotowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce"

 166.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo - parkowego oraz urządzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce"

 167.
POSTANOWIENIE

stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa odbudowa zespołu Pałacowo - Parkowego oraz urządzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce".
 168.

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kompleksowa odbudowa zespołu Pałacowo - Parkowego oraz urzadzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce".

 169.
INFORMACJA

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"  w terminie od 03 stycznia 2011r. do 28 stycznia 2011r.  
 170. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo-parkowego oraz urządzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce"
 171. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Popegeerowskich w Gminie Medyka na lata 2010 - 2015".
 172.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 12/10

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie ogranieczenie używania wyrobów pirotechnicznytch na terenie województwa podkarpackiego.

 173. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji na temat wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I"
 174. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I"
 175.

 OBWIESZCZENIE

o wydaaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie przedsięwzięcia pn: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działki nr 152/3, 152/5, 152/6, 153/7, 153/10, 178/4, 179/1, 180/5, 181/2, 186/5, 271, 306/1, 306/2, 308, 321, 339, 429, 430/1 i 430/2 obręb Torki w miejscowości Torki”.  

 176. Pieniądze z ARiMR czekają na rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie
 177. Informacja dotycząca ROLNIKÓW poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi
 178. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013
 179. Informacja o prywatyzacji Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. zo.o. w Krasnem
 180. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka, odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
 181.

Zawiadomienie

 o wszczęciu postempowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Wydobycie kruszywa ze złoża "HURECZKO dz.172" w Hureczku”.

 182. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami z terenu PKP Medyka z podłączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Medyce". cz1
 183. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami z terenu PKP Medyka z podłączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Medyce". cz2
 184. Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami z terenów PKP Medyka z podlączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Medyce"
 185.
Decyzja Wójta Gminy Medyka w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża "Torki II w miejscowości Torki, gmina Medyka oraz Wyszatyce, gmina Żurawica".
 186.
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża „Torki II” w miejscowości Torki, gmina Medyka oraz Wyszatyce, gmina Żurawica."
 187.
Zawiadomienie o wszczęciu postempowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Torki II w miejscowości Torki, gmina Medyka oraz Wyszatyce, gmina Żurawica."
 188.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji tłocznej z Zakładu Karnego do Gminnej kanalizacji tłocznej w Medyce".
 189.
Decyzja Wójta Gminy Medyka w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji tłocznej z Zakładu Karnego do gminnej kanalizacji tłocznej w Medyce".
 190.
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ” Budowa kanalizacji tłocznej z Zakładu Karnego do Gminnej Kanalizacji Tłocznej w Medyce.”
 191.
Decyzja środowiskowa dotycząca zadania pod nazwą "Budowa terminala odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce"
 192.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa terminalu odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce”.

 193. Wzór wniosku dotyczącego wydania decyzji środowiskowej

  Ilość odwiedzin: 86565