Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Uchwały z dnia 19 grudnia 2012r.
Drukuj 


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVII/156/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 2. Uchwała Nr XXVII/157/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. - Uchwała budżetowa Gminy Medyka na 2013 rok.
 3. Uchwała Nr XXVII/158/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu
 4. Uchwała Nr XXVII/159/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Medyka do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012r.
 5. Uchwała Nr XXVII/160/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 6. Uchwała Nr XXVII/161/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
 7. Uchwała Nr XXVII/162/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej".
 8. Uchwała Nr XXVII/163/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gmina Medyka wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej".
 9. Uchwała Nr XXVII/164/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Medyka, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu, ul. Bakończycka 1.
 10. Uchwała Nr XXVII/165/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka
 11. Uchwała Nr XXVII/166/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 12. Uchwała Nr XXVII/167/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/168/12
 14. Uchwała Nr XXVII/168/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Medyka.
 15. Uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Uchwała Nr XXVII/170/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka, położonych w miejscowości Siedliska.
 17. Uchwała Nr XXVII/171/12 Rady Gminy Medyka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hureczko I" w miejscowościach Hurko i Hureczko.

  Ilość odwiedzin: 63636