Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Ekologia
Liczba odwiedzin kategorii: 2742
Centrum Informacji o Środowisku, jednostka podległa Ministrowi Środowiska wraz z Ministerstwem uruchomiło internetowy serwis - EKOPORTAL, informujący o zagadnieniach dotyczących środowiska i jego ochrony. EKOPORTAL


Data publikacji:


Załączniki:
 1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla ROLNIKÓW poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi (09/2010)
 2. Decyzja Wójta Gminy Medyka
 3.

OBWIESZCZENIE

w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie Gminy Medyka.”

 4. Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie Gminy Medyka.”
 5. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie Gminy Medyka.”
 6.

Wójt Gminy Medyka Medyka, dnia 2009-04-29 Znak:7624/3/2009

 Zawiadomienie

 Zgodnie z art.73 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr.199 poz.1227) oraz art.61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.Nr.98 poz.1071 z 2000 r. ze zm.) zawiadamiam że na wniosek Gminy Medyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie gminy Medyka.” Informację o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka pok. Nr 40, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 7.

Wójt Gminy

   Medyka

                                                                                                       Medyka dnia 2009-03-17

Znak:7624/1/2009

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 2009-03-17 r. Wójt Gminy Medyka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia pn:

 

. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka.”

 8. Obwieszczenie dotyczące postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka.”
 9.

Zawiadomienie

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka" .

 10. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MEDYKA .
 11. Rysunek 1. Proponowany zasięg obsługi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów
 12. Rysunek 2. Schemat systemu gospodarki odpadami
 13. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MEDYKA
 14. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MEDYKA MAPY - wykaz oznaczeń
 15. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MEDYKA MAPY cz 1 z 2
 16. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MEDYKA MAPY cz 2 z 2.

  Ilość odwiedzin: 85880