Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Planowanie przestrzenne
Liczba odwiedzin kategorii: 5677
Link do dodatkowych informacji: PRAWO LOKALNE -> ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


Osoba publikująca: Jacek Wlazły
Data publikacji: 2011-09-08


Załączniki:
 1.
OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka

 2.
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
 planu zagospodarowania przestrzennego "Hurko I"

 3.
O B W I E S Z C Z E N I E
 Działając na podstawie art. 39 ust. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Medyka Uchwały Nr XLIX/344/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hurko I".

 4.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MEDYKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka

 5.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka

 

           o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko  w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko.

 6.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Medyka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowości Hureczko

 7.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 9 - 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP „Hureczko I” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 grudnia 2012 r. do dnia 17 stycznia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, 37-732 Medyka, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu zostanie przeprowadzona
w dniu 20 grudnia 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, o godz. 14.00.

 8.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 9.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 10.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA

 11.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP „Hureczko I” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 21 maja 2012 r. do dnia 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka,
37-732 Medyka, w godzinach pracy Urzędu.

 12.

 

 

 

 Medyka 2011-11-17

 

                                                    

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Hureczko I”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.3 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Medyka Uchwały Nr XLIV/336/10 z dnia 20 listopada 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/11 z dnia 12 lipca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hureczko I”,  obejmującego obszar przy granicy sołectwa w miejscowościach Hurko i Hureczko i po zachodniej stronie drogi łącznej te miejscowości.

 

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 12 grudnia
w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, 37-732 Medyka.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Medyka.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Medyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Ogłoszenie o zmianach w studium....
 14. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka. Załącznik tekstowy do uchwały nr XXXIV/22/2002 Rady Gminy Medyka z 10 lipca 2002r. /wersja w formacie pdf/
 15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka. Załącznik tekstowy do uchwały nr XXXIV/22/2002 Rady Gminy Medyka z 10 lipca 2002r. /wersja w formacie doc/
 16. Załącznik graficzny do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka.

  Ilość odwiedzin: 69371