Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
RPO WP 2014-2020
Drukuj 

Informacje zamieszczone w tej grupie dotyczą projektów realizowanych w Gminie Medyka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Załączniki:
 1.
Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce na bibliotekę i czytelnię
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Oś IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura

 2.
Przebudowa oraz wyposażenie klasopracowni i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Medyce
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

 3.
Gmina Medyka w partnerstwie z Gminą Krasiczyn oraz Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 2 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych w Gminach Medyka i Krasiczyn poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół do 31.12.2018r. Dofinansowanie projektu z UE: 731 474,40 zł
 4.
Budowa kanalizacji uzupełniającej w Gminie Medyka
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
Krótki opis projektu Planowana do wybudowania sieć kanalizacji uzupełniającej będzie przebiegała przez teren miejscowości Jaksmanice, Medyka, Hurko i Hureczko. Długość kanalizacji sanitarnej: 3,14 km
Liczba przepompowni ścieków - 2 szt.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu - 966 907,65 zł
Dofinansowanie UE - 660 187,56 zł
Wkład własny Gminy Medyka - 306 720,09 zł

 5.
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Gminy Medyka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna
Opis projektu: Celem ogólnym projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Medyka jest zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Medyka poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Projekt składa się z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w pięciu obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Medyka. Są to obiekty, w których zaplanowano modernizację energetyczną wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu - 3 376 816,69 zł
Dofinansowanie UE - 2 137 260,04 zł
Wkład własny Gminy Medyka - 1 239 556,65 zł


  Ilość odwiedzin: 86534