Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Przetargi dot. sprzedaży/dierż. nieruchom.
Liczba odwiedzin kategorii: 41016 
 
Przetargi dotyczące sprzedaży,dzierżawy
 
 

Załączniki:
 1.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 121)

 w związku z uchwałą nr LII/360/17 Rady Gminy Medyka z dnia 27 grudnia 2017 r. - przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

powierzchnia

w ha

zabudowana

nr księgi wieczystej

położenie

przeznaczenie

Cena wywoławcza netto nieruchomości

w zł

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

742/2

0,03

brak

PR1P/00050864/9

Siedliska

brak M.P.Z.P.

uprawy rolnicze

5.500,00

 

 

W terminie do dnia 26 marca 2018 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomości będą sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby wskazanej w uchwale Rady Gminy Medyka Nr LII/360/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715391 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 2.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGÓW

 

W związku z podjęciem na sesji w dniu 29 stycznia 2018 roku przez Radę Gminy Medyka uchwały Nr LIII/366/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Medyka Nr XLVIII/334/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, oznaczonych jako:

1) nieruchomość, w skład której wchodzi:

  1. część działki nr 5/1;

  2. część działki nr 5/2;

  3. część działki nr 5/5;

  4. działka nr 5/6;

  5. część działki nr 5/8

o łącznej powierzchni 13,9157 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PR1P/00053976/8;

2) nieruchomość, w skład której wchodzi część działki nr 5/5 o powierzchni 7,7663 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PR1P/00037979/1.

 

ogłoszone na dzień 29 stycznia 2018 roku przetargi dotyczące dzierżawy powyższych nieruchomości unieważnia się.

 3.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Medyka nr XLI/290/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

 

L.p.

Nr działki

pow.

w ha

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie              w MPZP

wysokość wadium

w zł

     1.         

107/8

0,1149

Leszno

PR1P/00053976/8

26.000,00

brak M.P.Z.P.

2.600,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 1000.

 4.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetargi ustne (licytacje)

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka.

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

wysokość wadium w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.     

część działki nr 5/1;

część działki nr 5/2;

część działki nr 5/5;

działka nr 5/6;

część działki nr 5/8

13,9157

Leszno

PR1P/00053976/8

brak M.P.Z.P.

uprawy rolnicze

8.349,42

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

3.340,00

2.

część działki nr 5/5

7,7663

Leszno

PR1P/00037979/1

brak M.P.Z.P.

uprawy rolnicze

4.659,78

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

1.870,00

 

Przetargi odbędą się w dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 (duża sala narad) kolejno :

  1. na nieruchomość, w skład której wchodzi część działki nr 5/1, część działki nr 5/2, część działki nr 5/5, działka nr 5/6, część działki nr 5/8 o łącznej pow. 13,9157 ha o godz. 900;

  2. na nieruchomość, w skład której wchodzi część działki nr 5/5 o pow. 7,7663 ha o godz. 1100 .

 5.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość netto czynszu dzierżawnego rocznie w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

209/2

0,0788

Hureczko

PR1P/00053581/2

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe

47,28

36 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     2.         

215

0,0731

Hureczko

PR1P/00053581/2

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe

43,86

36 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 lutego 2018 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1             i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu Dzierżawcy zgodnie z postanowieniami Rady Gminy Medyka zawartymi w Uchwale Nr LII/362/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku.  

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 6.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

90/5

0,13

Hurko

PR1P/00050860/1

brak M.P.Z.P.

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym Nr 13

78,00

czas nieoznaczony

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, na rzecz osoby wskazanej przez Radę Gminy Medyka w Uchwale Nr LI/354/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 7.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)

 - przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

powierzchnia

w m2

zabudowana

nr księgi wieczystej

położenie

przeznaczenie

Cena netto nieruchomości

w zł

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

107/6

318

brak

PR1P/00053976/8

Leszno

brak M.P.Z.P.

7.400,00

 

 

W terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomość będzie sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby wskazanej w uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLIX/345/17z dnia 30 listopada 2017 roku..

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715391 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 8.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 271/1

0,13

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona pod uprawy rolnicze.

78,00

60 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1                  i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLIX/346/17z dnia 30 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016)6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 9.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Medyka nr XLI/290/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

 

L.p.

Nr działki

pow.

w ha

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie              w MPZP

wysokość wadium

w zł

     1.         

107/8

0,1149

Leszno

PR1P/00053976/8

26.000,00

brak M.P.Z.P.

2.600,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 1000.

 10.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Medyka nr XXXIX/277/17 z dnia 31 marca 2017 r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

 

L.p.

Nr działki

pow.

w ha

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie              w MPZP

wysokość wadium

w zł

     1.         

198/4

0,1172

Hureczko

PR1P/00053581/2

28.000,00

brak M.P.Z.P.

2.800,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 800.

 11.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość netto czynszu dzierżawnego miesięcznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

część 1430/7

100

Medyka

PR1P/00050866/3

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na plac postojowy dla autobusów do 7 m (typu ?BUS? dla przewozów nieregularnych osób).

1.050,00

do 31 grudnia 2020 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu Dzierżawcy zgodnie z postanowieniami Rady Gminy Medyka zawartymi w Uchwale Nr XLVIII/340/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 12.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

część 1041

20000

Medyka

PR1P/00033603/7

uprawy polowe

1.200,00

do 30 września 2022 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu Dzierżawcy zgodnie z postanowieniami Rady Gminy Medyka zawartymi w Uchwale Nr XLVIII/338/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 13.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

część 437

10000

Medyka

PR1P/00033603/7

uprawy polowe

600,00

60 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej osobie wskazanej przez Radę Gminy Medyka w Uchwale Nr XLVIII/337/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 14.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

127

4200

Jaksmanice

PR1P/00051019/8

uprawy polowe

252,00

60 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu Dzierżawcy zgodnie z postanowieniami Rady Gminy Medyka zawartymi w Uchwale Nr XLVIII/335/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 15.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

567/1

200

Hurko

PR1P/00032975/8

uprawy polowe

12,00

czas nieoznaczony

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej osobie wskazanej przez Radę Gminy Medyka w Uchwale Nr XLVIII/339/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 16.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

53/1

15700

Hureczko

PR1P/00005230/6

uprawy polowe

805,00

do 31 lipca 2024 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu Dzierżawcy zgodnie z postanowieniami Rady Gminy Medyka zawartymi w Uchwale Nr XLVIII/336/17 z dnia 3 listopada 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 17.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

część działki nr 5/1;

część działki nr 5/2;

część działki nr 5/5;

działka nr 5/6;

część działki nr 5/8,

13,9157

Leszno

PR1P/00053976/8

brak M.P.Z.P.

uprawy rolnicze

8.349,42

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     2.         

część działki nr 5/5

7,7663

Leszno

PR1P/00037979/1

brak M.P.Z.P.

uprawy rolnicze

4.659,78

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargów, których termin i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 18.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość netto czynszu dzierżawnego miesięcznie

w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

cześć 1430/13

0,0820

Medyka

PR1P/00050866/3

Usługi handlu

i gastronomii

843,00

48 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                  w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

     2.         

cześć 1430/13

0,2344

Medyka

PR1P/00050866/3

Usługi handlu

i gastronomii

2.409,00

48 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                  w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

 

W terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Medyka z dnia 6 października 2017 roku, Nr XLVI/319/17 zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej osobie wskazanej w uchwale Rady Gminy Medyka.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (16) 715392 wew.28, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 19.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 271/1

0,19

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

114,00

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 29 listopada 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLVI/317/17 z dnia 6 października 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 20.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 160/3

1,80

Medyka

PR1P/00033603/7

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

900,00

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 29 listopada 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLVI/318/17 z dnia 6 października 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 21.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

158/2

0,08

Leszno

PR1P/00053976/8

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe

48,00

60 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 30 listopada 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w uchwale Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016 roku Nr XXX/221/16.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 22.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), w związku z uchwałą nr XLI/290/17 Rady Gminy Medyka z dnia 28 kwietnia 2017 r. - przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

powierzchnia

w ha

zabudowana

nr księgi wieczystej

położenie

przeznaczenie

Cena wywoławcza netto nieruchomości

w zł

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

107/8

0,1149

brak

PR1P/00053946/8

Leszno

brak M.P.Z.P.

26.000,00

 

 

W terminie do dnia 22 listopada 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomości będą sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715391 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 23.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), w związku z uchwałą nr XXXIX/277/17 Rady Gminy Medyka z dnia 31 marca 2017 r. - przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

powierzchnia

w ha

zabudowana

nr księgi wieczystej

położenie

przeznaczenie

Cena wywoławcza netto nieruchomości

w zł

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

198/4

0,1172

brak

PR1P/00053581/2

Hureczko

brak M.P.Z.P.

28.000,00

 

 

W terminie do dnia 22 listopada 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomości będą sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715391 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 24.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 276

14,00

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

8.400,00

do 31 grudnia 2023 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/291/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 25.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 224/8

10,29

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

6.174,00

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/295/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 26.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 273

3,00

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

1.500,00

do 30 kwietnia 2024 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/292/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 27.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 271/1

0,20

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

120,00

do 30 kwietnia 2024 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/293/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 28.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 271/1

0,10

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

60,00

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/296/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 29.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 271/1

0,15

Torki

PR1P/00050865/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

90,00

120 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/297/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 30.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) - przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Jednorazowa wysokość netto czynszu dzierżawnego w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

180/3

800

Jaksmanice

PR1P/00051019/8

odwiert gazowy

Jaksmanice - 231

5.100,00

36 miesięcy

czynsz nie będzie waloryzowany

30 dni od daty podpisania umowy dzierżawy

 

       W terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XLI/294/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 31.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  netto w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 468

800

Medyka

PR1P/00033619/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, zagrodowej i jednorodzinnej z usługami rozproszonymi

uprawy polowe

48,00

36 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/280/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 32.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  netto w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

część 468

300

Medyka

PR1P/00033619/2

Terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej, zagrodowej i jednorodzinnej z usługami rozproszonymi

uprawy polowe

18,00

36 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/281/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 33.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  netto w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

1750/6

4200

Medyka

PR1P/00058641/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

84,00

do 31 sierpnia 2027 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

    2.         

1750/11

6300

Medyka

PR1P/00058641/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

126,00

do 31 sierpnia 2027 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

    3.         

1750/15

7800

Medyka

PR1P/00058641/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

156,00

do 31 sierpnia 2027 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

    4.         

1750/16

1400

Medyka

PR1P/00058641/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

28,00

do 31 sierpnia 2027 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

    5.         

1750/18

1200

Medyka

PR1P/00058641/6

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

24,00

do 31 sierpnia 2027 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/279/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 34.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  netto w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

1048/2

1100

Medyka

PR1P/00061032/8

tereny upraw przydomowych

66,00

10 lat

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/282/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 35.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

część 168/5

4,41

Hurko

PR1P/00050860/1

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe ?

użytki zielone

220,50

do dnia 30 września 2023 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     2.         

część 211

1,03

51,50

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     3.         

351/1

0,6628

33,14

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     4.         

349/1

0,2469

12,35

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     5.         

157

0,45

22,50

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     6.         

część 94

0,50

Hurko

PR1P/00050860/1

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe ?

użytki zielone

25,00

do dnia 30 września 2023 roku

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany                w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     7.         

163

0,18

9,00

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     8.         

56

0,72

36,00

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

     9.         

część 182

0,45

22,50

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

   10.         

część 125

0,20

10,00

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

   11.         

część 231/6

0,44

22,00

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/283/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 36.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


             Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w m2

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  netto w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    1.         

198/2

900

Hureczko

PR1P/00005236/8

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy będzie przeznaczona uprawy rolnicze.

54,00

20 lat

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

       W terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków , nieruchomości zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Medyka Nr XXXIX/276/17 z dnia 31 marca 2017 roku.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 37.

 

WÓJT GMINY MEDYKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytację)

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

574/1

0,30

Leszno

PR1P/00037979/1

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe

180,00

36 miesięcy

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 (duża sala narad).

 38.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Medyka nr XII/75/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony (licytacje)

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka.

 

L.p.

Nr działki

pow.

w m2

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie  w MPZP

wysokość wadium

w zł

     1.         

104/4

978

Jaksmanice

PR1P/00051019/8

20.500,00

zabudowa jednorodzinna               z poddaszami mieszkalnymi                 i garażami wraz                     z infrastrukturą towarzyszącą

2.050,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 kolejno o godz. 1000

 39.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Medyka:

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego rocznie  w zł

okres dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

terminy jego wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     1.         

715/2

0,1228

Hureczko

PR1P/00050864/9

brak M.P.Z.P.

uprawy polowe

73,68

nieoznaczony

raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS

do 15 kwietnia każdego roku za dany rok

 

     W terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ? O gospodarce nieruchomościami.

       W przypadku nie złożenia lub nie uwzględnienia wniosków, nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo, osobie wskazanej w uchwale Rady Gminy Medyka z dnia 16 lutego 2017 roku Nr XXXVII/269/17.

       Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Medyka, tel. (016) 6715392 wew.49, pokój 38 w dniach  i godzinach pracy Urzędu.

 40.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami              (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Medyka nr XII/75/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone (licytacje)

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Medyka.

 

L.p.

Nr działki

pow.

w m2

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie  w MPZP

wysokość wadium

w zł

     1.         

104/4

978

Jaksmanice

PR1P/00051019/8

20.500,00

zabudowa jednorodzinna               z poddaszami mieszkalnymi                 i garażami wraz                     z infrastrukturą towarzyszącą

2.050,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 1000

 41.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ? O gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ?  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108) oraz na podstawie uchwały nr XVI/115/12 Rady Gminy Medyka z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

 

L.p.

Nr działki

pow.

w m2

położenie

Nr księgi wieczystej

cena wywoławcza netto w zł

przeznaczenie

wysokość wadium

w zł

     1.         

905/25

1141

Leszno

PR1P

/00060957/1

27.000,00

Zabudowa wolnostojąca jednorodzinna

2.700,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 900

 42.

WÓJT GMINY MEDYKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytację)

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

l.p.

nr działki

Powierzchnia gruntu

w ha

położenie

Kw

przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego rocznie w zł