Baner głowny strony UG Medyka Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA
Drukuj 


Dokumenty związane z REWITALIZACJĄ GMINY MEDYKA NA LATA 2017-2023Załączniki:
 1. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU REWITALIZACJI GMINY MEDYKA
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MEDYKA
 3. FORMULARZ KONSULTACYJNY dotyczący Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka
 4. OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Medyka działając  na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października  2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka  na lata 2017-2023.


 5. OGŁOSZENIE o naborze członków

 d
o Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Medyka  zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023 ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyccych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy. Komitet powołuje Wójt Gminy Medyka  w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka , tj. do końca 2023 r.


 6.

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY MEDYKA

 z dnia 3 listopada 2017 roku

 

Wójt Gminy Medyka informuje o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

 7. Uchwała Nr XLVIII/323/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
 8. Uchwała Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka.
 9. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Medyka Nr XLVIII/324/17 z dnia 3 listopada 2017 r
 10. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 11. Uchwała Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.

  Ilość odwiedzin: 216982