Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE O OPŁATACH LOKALNYCH

Drukuj

WPŁATY dotyczące PODATKÓW LOKALNYCH oraz opłaty skarbowe można dokonać w KASIE Urzędu Gminy w Medyce, 37-732 Medyka 288, lub zrealizować  PRZELEWEM BANKOWYM na konto Urzędu Gminy Medyka nr 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.


WPŁATY dotyczące OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. W związku ze zmianą Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019r., ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym, od 19 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Medyka o numerze 60 9113 0004 2001 0009 0434 0057 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.


Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki prosimy wnosić na konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce nr 93 9113 0004 2001 0011 4635 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

TARYFA  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy Medyka , obowiązująca na okres 3 lat od dnia 21 kwietnia 2021r.


Zwrot podatku akcyzowego w roku 2022

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje. Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wniosek, procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku zawarte są w dołączonych załącznikach.

W grupie PRAWO LOKALNE -> PODATKI -> Prawo Podatkowe na rok 2022 zawarto informacje dotyczące uchwał Rady Gminy Medyka w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych.

STAWKI PODATKÓW W 2022 ROKU.

 • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5 q żyta x 61,48 = 153,70 zł od hektara przeliczeniowego.
 • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5 q żyta x 61,48 = 307,40 zł
 • Stawka podatku leśnego wynosi: (1m3 drzewa) 212,26 zł x 0,220 m3 = 46,6972 zł za 1 ha fiz. lasu
 • Rada Gminy Medyka nie wprowadziła na 2022 rok opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.
Od 1 lipca 2019r. obowiązują formularze podatkowe wynikające z  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019r., poz.1104) (link do pobrania TUTAJ).INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 - Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 7:00-15:00

Obowiązujące stawki w roku 2022

32,00 zł  od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny

64,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w Gminie Medyka w przypadku nie wypełnienia przez właściciela obowiązku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny


W grupie GOSPODARKA ODPADAMI zawarto wszystkie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka  informacje dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Medyka.
Załączniki

 • 2022-01-11 | 08:18:03

  Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 2

 • 2022-01-11 | 08:31:35

  Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 4