Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
Pomoc społeczna jest to instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, mozliwości i uprawnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej może ofiarować pomoc w formie świadczeń:

1. Pieniężnych:

-zasiłek stały (maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł )
-zasiłek okresowy
-zasiłek celowy i celowy specjalny

2. Niepieniężnych:

-praca socjalna
-bilet kredytowany
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
-składki na ubezpieczenia społeczne
-pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
-sprawienie pogrzebu
-schronienie, posiłek
-niezbędne ubranie
-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-Bezrobocia,
-Niepełnosprawności,
-Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-Przemocy w rodzinie,
-Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
  opiekuńczo-wychowawcze,
-Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
-Uzależnienia od alkoholu,
-Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
-Klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 
Kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o pomoc w GOPS:

-dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 477 zł
-dla osoby w rodzinie - w wysokości 351 zł