Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
Świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 - urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - rehabilitacji i kształcenie dziecka niepełnosprawnego
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

4. Zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia się dziecka.

5. Świadczenia opiekuńcze:

 -zasiłek pielęgnacyjny
 -świadczenie pielęgnacyjne.