Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
(251kB)

Ogłoszenia

 Ogłoszenie - projekt językowy !   dnia (12.09.2017, 11:32)

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Państwa instytucji.
Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,
w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
w tym osoby z niepełnosprawnościami (wykształcenie co najwyżej średnie, osoba zatrudniona lub bezrobotna)
w tym osoby w wieku 50 lat i więcej (wykształcenie dowolne), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu .

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Biuro projektu:
TEL.: 517 279 097, 22 162 78 26
biuro@angielskibezbarier.pl
www.angielskibezbarier.pl

  
 O G Ł O S Z E N I E   dnia (05.09.2017, 11:07)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że w ramach porozumienia z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Medyka pomocy żywnościowej.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a ich dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium ustawowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. :
- dla osoby w rodzinie - 1.028 zł
- dla osoby samotnie gospodarującej - 1.268 zł

Wszystkich kwalifikujących się zgodnie z w/w kryteriami zapraszamy od 1 września 2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159 w godzinach od 7.00 do 14.00 po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

D Y S T R Y B U C J A P R O D U K T Ó W Ż Y W N O Ś C I O W Y C H rozpocznie się w dniu 3 października 2017 r. w Centrum Charytatywnym Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

Żywność z Programu FEAD wydawana będzie w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 8.30 do 14.00.

W trakcie trwania Programu każdy odbiorca pomocy żywnościowej może korzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.


Zestaw 19 artykułów spożywczych przewidzianych na osobę w trakcie trwania Podprogramu FEAD 2017:

1.Groszek z marchewką-4 kg;
2.Fasola biała-4 kg;
3.Koncentrat pomidorowy-1,76 kg;
4.Buraczki wiórki-1,05 kg;
5.Powidła śliwkowe-1,5 kg ;
6.Makaron jajeczny-4,5 kg ;
7.Makaron kukurydziany bezglutenowy-0,5 kg
8.Ryż biały-4 kg;
9.Kasza gryczana-2 kg
10.Herbatniki maślane-0,6 kg;
11.Mleko UHT-7 l;
12.Ser podpuszczkowy-2,4 kg;
13.Gularz wieprzowy z warzywami-1,7 kg
14.Szynka drobiowa-3 kg;
15.Szynka wieprzowa mielona-2,1 kg ;
16.Pasztet wieprzowy-0,64 kg ;
17.Filet z makreli w oleju-1,7 kg;
18.Cukier biały-4 kg;
19.Olej rzepakowy-4 l.

  
 Nabór na ASYSTENTA RODZINY   dnia (01.08.2017, 15:07)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDYCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa o prace na czas określony
Liczba miejsc pracy: 1
Przewidywany termin realizacji umowy: 01.09. 2017 r. do 31.08.2018 r.
I. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada wykształcenie:
1. Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny , w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
2. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
4. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
6. Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
7. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
-Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
-Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
-Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
-Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
-Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
-Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
-Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
-Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
-Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
-Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
-Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
-Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
-Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
-Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
-Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę na czas określony;
2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) ;
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
5. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
VI. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, 37-732 Medyka 159 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
VII. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY ) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce , 37-732 Medyka 159 w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku.
Medyka, dnia 01.08.2017 r.

  
 W A Ż N A I N F O R M A C J A ! ! !   dnia (01.08.2017, 13:24)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że został jednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia i od 1 sierpnia 2017 r. można składać również wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń rodzinnych obowiązuje od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. , natomiast dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  
 OGŁOSZENIE - Świadczenia Wychowawcze 500 + ! ! !   dnia (27.07.2017, 12:00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od października 2017 r. do września 2018 r. można składać już od 1 sierpnia 2017 r.
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia ośrodek pomocy społecznej.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet- poprzez 4 kanały online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

  
 Informacja !!!   dnia (08.02.2017, 09:33)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Urzędu Gminy w Medyce pokój nr 16
Czynny w dni robocze od 10.00 do 14.00
Zadanie jest finansowane przez Powiat Przemyski
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nastepna