Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
(251kB)

Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM   dnia (17.10.2018, 08:56)

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM
Nr 1/2018 z dnia 15 października 2018 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 )
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce
ogłasza nabór
na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159, 37-732 Medyka
tel. 16 671-53-75

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późń. zm).
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Planowany termin zatrudnienia: listopad 2018 r.

3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
3a. jest obywatelem polskim,
3b. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3c. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3d. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
3e. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3f. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
4a. biegła znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późń. zm.);
4b. preferowane wykształcenie na kierunku: zarządzanie i marketing, administracja, prawo;
4c.znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
4d. znajomość zasad funkcjonowania zadań pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych;
4e. biegła obsługa pakietu Ms Office;
4f. znajomość programów komputerowych „ Świadczenia Wychowawcze -IZYDA ”;
4g.umiejętność obsługi aplikacji CAS , portalu Emp@tia;
4h. kreatywność, komunikatywność,
4i.znajomość języka migowego w stopniu podstawowym.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
5a. przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami,
5b. wprowadzanie wniosków, tworzenie projektu decyzji, list wypłat w systemie informatycznym do obsługi świadczeń wychowawczych,
5c. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania dokumentacji i jej weryfikacji niezbędnej dla ustalenia prawa do świadczeń, w tym obsługa portalu Emp@tia,
5d. wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń,
5e. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
5f. sporządzanie list wypłat świadczeń;
5g. prowadzenie teczek świadczeniobiorców, pełnej dokumentacji związanej z ustaleniem i wypłata świadczeń,
5h. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń;
5i. uzgadnianie wydatków, kosztów obsługi, planu finansowego w zakresie świadczeń wychowawczych
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
6.a. stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej, obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach.
6.b. biuro usytuowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce.
6.c. praca w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
6.d. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018.poz.936) oraz Zarządzenie Nr 3/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce .
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu wrześniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
7. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
8. Wymagane dokumenty:
9a. list motywacyjny;
9b. życiorys (CV);
9c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
9d. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
9e. kserokopie świadectw pracy;
9f. oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego;
9g. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9h. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
9i. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9j. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);
9k. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 . poz. 1000)
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
10a. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 26 października 2018 r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159, 37-732 Medyka w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce".
10b. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
10c. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
10d. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
Etap I - spełnienie warunków formalnych;
Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Medyce, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Medyce oraz Urzędu Gminy w Medyce.Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce
mgr Renata Muszak

  
 RODO   dnia (25.09.2018, 12:26)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDYCE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, 37-732 Medyka 159, tel. 16 6715375, e-mail: gops@medyka.itl.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym jest możliwy kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: rodo_medyka@medyka.itl.pl
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce narusza przepisy RODO – ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce i wynika z przepisów prawa, oraz jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  
 Informacja : Świadczenie DOBRY START 300 +   dnia (28.06.2018, 11:00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce uprzejmie informuje, że został wyznaczony do realizacji rządowego programu DOBRY START wprowadzającego jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.
Świadczenie przysługuje na wniosek, raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1.przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2.przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia, w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się;
Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w :
1.szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
2.szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole szkole ponadgimnazjalnej;
3.szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki;
4. w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno wychowawczym.
Świadczenie nie przysługuje:
1.jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2.na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia DOBRY START będą przyjmowane w wersji papierowej:
- od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, 37- 32 Medyka 159,
-wyłącznie od poniedziałku do czwartku,
-w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wnioski o w/w świadczenie będzie można również składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:
- ministerialny Portal Informacyjno Usługowy Empati@,
- bankowość elektroniczną.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu DOBRY START można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/ lub w siedzibie Ośrodka.
Uwaga:
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia DOBRY START zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie DOBRY START jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemów teleinformatycznych ! ! !


Kierownik GOPS w Medyce
Renata Muszak

  
 OFERTA PRACY - FIZJOTERAPEUTA   dnia (02.01.2018, 13:38)

OFERTA PRACY!

Nabór na opiekunkę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: FIZJOTERAPEUTA.

Charakter umowy: umowa zlecenia
Okres obowiązywania umowy: od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejsce wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych: Medyka. Stawka za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej – 24,00 zł brutto. Wymiar czasu: 15 godzin tygodniowo, w dzień powszedni od poniedziałku do piątku.

Ogólny zakres wykonywanych czynności :
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
2) Nieposzlakowana opinia.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych.
4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
4. Zrównoważenie emocjonalne.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.


Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm).
8. W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone w niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 05.01.2017 r. na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
37-732 Medyka 159

Informacja merytoryczna - tel. (16) 671-53-75 wew. 23, Pani Patrycja Obłoza

  
 Ogłoszenie - projekt językowy !   dnia (12.09.2017, 11:32)

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Państwa instytucji.
Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,
w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
w tym osoby z niepełnosprawnościami (wykształcenie co najwyżej średnie, osoba zatrudniona lub bezrobotna)
w tym osoby w wieku 50 lat i więcej (wykształcenie dowolne), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu .

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Biuro projektu:
TEL.: 517 279 097, 22 162 78 26
biuro@angielskibezbarier.pl
www.angielskibezbarier.pl

  
 O G Ł O S Z E N I E   dnia (05.09.2017, 11:07)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że w ramach porozumienia z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Medyka pomocy żywnościowej.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a ich dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium ustawowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. :
- dla osoby w rodzinie - 1.028 zł
- dla osoby samotnie gospodarującej - 1.268 zł

Wszystkich kwalifikujących się zgodnie z w/w kryteriami zapraszamy od 1 września 2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159 w godzinach od 7.00 do 14.00 po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

D Y S T R Y B U C J A P R O D U K T Ó W Ż Y W N O Ś C I O W Y C H rozpocznie się w dniu 3 października 2017 r. w Centrum Charytatywnym Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

Żywność z Programu FEAD wydawana będzie w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 8.30 do 14.00.

W trakcie trwania Programu każdy odbiorca pomocy żywnościowej może korzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.


Zestaw 19 artykułów spożywczych przewidzianych na osobę w trakcie trwania Podprogramu FEAD 2017:

1.Groszek z marchewką-4 kg;
2.Fasola biała-4 kg;
3.Koncentrat pomidorowy-1,76 kg;
4.Buraczki wiórki-1,05 kg;
5.Powidła śliwkowe-1,5 kg ;
6.Makaron jajeczny-4,5 kg ;
7.Makaron kukurydziany bezglutenowy-0,5 kg
8.Ryż biały-4 kg;
9.Kasza gryczana-2 kg
10.Herbatniki maślane-0,6 kg;
11.Mleko UHT-7 l;
12.Ser podpuszczkowy-2,4 kg;
13.Gularz wieprzowy z warzywami-1,7 kg
14.Szynka drobiowa-3 kg;
15.Szynka wieprzowa mielona-2,1 kg ;
16.Pasztet wieprzowy-0,64 kg ;
17.Filet z makreli w oleju-1,7 kg;
18.Cukier biały-4 kg;
19.Olej rzepakowy-4 l.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nastepna