Menu Content/Inhalt
Start arrow Położenie geograficzne

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
16 Listopada 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Aureliusz, Dionizy,
Edmund, Gertruda,
Leon, Maria, Marek,
Niedamir, Otomar,
Paweł, Piotr
Do końca roku zostało 46 dni.
Rolnictwo PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
14.06.2007.

 

 

Charakterystyka GMINY MEDYKA
pod względem rolniczym.

 


             Gmina Medyka położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie przemyskim. Znaczną jej część obejmuje obszar zwany "Bramą Przemyską". Oddalona jest 12 km w kierunku wschodnim od Przemyśla, położona na wysokości 206 m n.p.m.  Terytorium gminy znajduje się w Dolinie Dolnego Sanu rozciągającym się od Przemyśla do ujścia Sanu do Wisły.Gminę można zaliczyć do gmin rolniczo-przemysłowych.

     Przygraniczne położenie sprawia, że wiele osób jest zatrudnionych w instytucjach i firmach, których działalność związana jest z przejściem granicznym z Ukrainą.
                 W gminie funkcjonuje ponad 200 podmiotów gospodarczych. Wśród najważniejszych należy wymienić: Punkt Przeładunkowy Medyka (PKP),  „POLCARGO” Medyka Sp. z o.o. (rzeczoznawstwo i kontrola towarów w obrocie międzynarodowym), „Chem Trans Logistic Południe” Sp. z o.o. (przeładunek środków chemicznych), Zakład Eksploatacji Kruszywa i Robót Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. Rzeszów – Zakład Hureczko. Centrum Handlowe Granica S.C., Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Prywatne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i zbytu  Bogdan Boryło (dzierżawca gruntów i budynków po byłym PGR w Medyce).
Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Wszystkie miejscowości wyposażone są w systemy wodociągowe oraz sieci gazowe.  Sieć kanalizacyjna obejmuje Torki, Leszno i Medykę, a jej długość wynosi 50 km. Gmina posiada jedną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Stacja kolejowa i punkt przeładunkowy w Medyce posiada własny system zasilania energetycznego.

Środowisko przyrodnicze


        W okolicy Medyki i Hurka występuje rzadki rodzaj roślinności: orzech wodny  (odmiana zwana kotewką europejską) oraz szachownica kostkowata będąca pod ochroną.  Na terenie Siedlisk i Jaksmanic położony jest  rezerwat przyrody „Skarpa Jaksmanicka” o powierzchni 1,93 ha. Znajduje się tutaj kolonia lęgowa  objętej ochroną żołny, która zajmuje skarpę lessową. W Polsce gnieździ się zaledwie około 50 par  tego niezmiernie rzadkiego gatunku  ptaka. Występujące w południowej części gminy lasy zajmują niewielką enklawę (51 ha). Wskaźnik zalesienia obszaru gminy jest bardzo niski i wynosi 0,84%.

Rolnictwo

Gmina Medyka posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju produkcji rolnej.. Składają się na to zarówno rzeźba terenu, jakość gleb oraz warunki wodne i klimatyczne. Przeważają tereny równinne, umożliwiające pełną mechanizację upraw oraz korzystne dla rolnictwa cechy klimatu tj. długi okres wegetacyjny i duża ilość opadów w roku. Pod względem bonitacyjnym  dominują gleby klasy  II i III z niewielkim udziałem gleb klasy I. Łączna powierzchnia gleb w przedziale I-III klasy wynosi  3694 ha, gleby klasy IV zajmują  1146 ha, natomiast  gleby najsłabszych klas (V i VI) występują na powierzchni 151 ha. Przeważają kompleksy pszenne dobre i bardzo dobre o glebach brunatnych i brunatno-kwaśnych.

Na terenie gminy  funkcjonuje ok. 850 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha.
W tym gospodarstwa:
  • od 1 ha do mniej niż 5 ha:   74%,
  • od 5 ha do mniej niż 10 ha:  17%,
  • od 10  ha do mniej niż 20 ha:  4%,
  • od 20 ha do mniej niż 50 ha:  3%,
  • od 50 ha do mniej nią 100 ha :  ok. 1%,
  • powyżej 100 ha:  ok. 1%.


Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,71 ha.  Na 1 mieszkańca przypada  0,84 ha UR.

W większości gospodarstw produkcja ma wciąż wielokierunkowy charakter. Dominującymi uprawami są  zboża i rzepak.
Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła mlecznego. Ok. 170 gospodarstw posiada krowy mleczne. Produkcja mleka skoncentrowana jest w Torkach i Lesznie (ok. 60% ogólnej produkcji).

Funkcjonują 2 gospodarstwa agroturystyczne w Jaksmanicach i Hureczku.

11 czerwca br. zakończył się termin składania wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych na 2007 rok. Korzystając z pomocy pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i Urzędu Gminy w Medyce wnioski wypełniło i złożyło 325 rolników.
Oprócz corocznego składania wniosków o  przyznanie płatności do gruntów rolnych, w latach 2004-2006 rolnicy skorzystali z innych środków finansowych UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego:
-    wsparcie  gospodarstw niskotowarowych: 22,
-    programy rolno-środowiskowe: 13,
-    inwestycje w gospodarstwach rolnych: 3,
-    renty strukturalne: 4,
-    premia dla Młodych Rolników: 2.

W miesiącach marzec-kwiecień br. 10 rolników uzyskało atest opryskiwaczy ciągnikowych.
W dniach 17-20 kwietnia br. pracownicy PODR w Boguchwale przeprowadzili I etap szkolenia nt „Dostosowanie gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego do standardów UE w aspekcie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta oraz wykorzystanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej”. Uczestniczyło 30 rolników z Leszna. II etap szkolenia odbędzie się jesienią br. w Torkach.
Po raz 4 na terenie gminy odbędzie się konkurs „Najładniejsza zagroda - gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe”. Celem konkursu jest uaktywnienie mieszkańców  wsi na rzecz poprawy estetyki i warunków higieniczno-sanitarnych swych gospodarstw. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Image

Image 

Zmieniony ( 19.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »