Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Kandydaci na ławników

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
20 Października 2018
Sobota
Imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena,
Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin,
Witalis
Do końca roku zostało 73 dni.
Kandydaci na ławników PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
14.06.2007.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (format RTF, 44 KB)

Ławnikiem może być wybrana osoba która:
posiada obywatelstwo polskie, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, lecz nie przekroczyła 70 roku życia, mieszka lub pracuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada wykształcenie co najmniej średnie ukończone, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia funkcji ławnika.
Ławnikiem nie może być osoba:
zatrudniona w sądach lub prokuraturze, osoba wchodząca w skład organów gminy, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, duchowny, żołnierz w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz Służby Więziennej, radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.!

Wzór karty oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów i prokuratur, dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Do karty zgłoszenia na ławnika kandydat ma obowiązek załączyć:
trzy aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Opłata za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 50 zł. O informację tę można się zwrócić do Punktu informacyjnego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, pl. Śreniawitów 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod: tel. 017 875 6230. Powyższą opłatę oraz koszt badania poprzedzającego wystawienie zaświadczenia lekarskiego, ponosi kandydat na ławnika.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (format PDF, 152 KB)

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (format RTF, 44 KB)
Ogłoszenie
  Przewodniczący Rady Gminy Medyka informuje,
że kandydatów na ławników :
 
- Sądu Okręgowego
- Sądu Rejonowego
- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
   Społecznych

 należy zgłaszać do 30 czerwca 2007r.
w Urzędzie Gminy Medyka pok.  nr 61
    Przewodniczący
Rady Gminy Medyka

Andrzej Dziadek
Zmieniony ( 11.07.2007. )