Menu Content/Inhalt
Start arrow Ciekawe miejsca/zabytki arrow Obiekty w rejestrze zabytków

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
22 Stycznia 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
Obiekty w rejestrze zabytków PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
28.06.2007.

  

  

Wykaz obiektów z terenu GMINY MEDYKA

wpisanych do rejestru zabytków.

Stan na 13 lipca 2007r.

Liczba obiektów -13

 1. Medyka - Zespół dworski.
 2. Medyka - Zespół kościelny.
 3. Medyka - Cmentarz komunalny.
 4. Medyka - Osada z okresu rzymskiego.
 5. Siedliska - Cmentarz gr.-katolicki.
 6. Siedliska - Budynek koszar, ob. szkoła.
 7. Siedliska - Fort "WXV Borek".
 8. Siedliska - Fort "W I Salis Soglio".
 9. Leszno - Cerkiew gr.-kat. obecnie kościół.
 10. Leszno - Cmentarz gr.-kat. , obecnie komunalny.
 11. Hurko - Zespół dworski.
 12. Jaksmanice - Zespół cerkiewny, obecnie kościelny.
 13. Torki - Cmentarz komunalny 

1) Zespół dworski - Medyka.

Data wpisu: 19 lipca 1969r.

Rejestr zabytków nr  A-314


 
Opis: „Zespół złożony z parku, domu gościnnego i majdanu gospodarczego z d. oficyną dworską w Medyce pow. Przemyśl – własności Skarbu Państwa. Położony na pn-zach. wsi w Dolinie Sanu. Ogród z 2 poł. XVI w przekształcony XVIII wieku oraz w 1 połowie XIX wieku. Założony nieregularnie wokół tzw. wyspy powstańców, ograniczony od pd. stawami, od pn-zach i pn-wsch sadem pomologicznym. Dom gościnny zbudowany wg projektu Michała Pawlikowskiego, usytuowany na wyspie połączonej mostem i drogą z majdanem gospodarczym w kształcie podkowy, otoczony wałami i fosą z około 1534r. Oficyna klasycystyczna. Na wyspie i w parku liczne grupy drzew krajowych i drzew pomników nierodzimych:platan, orzech czarny, dąb czerwony i inne. Za fosą, na pn-wsch od wyspy kopiec Jagiełły, dwa stoły kamienne i cokół wazy ogrodowej. Zachowane: piwnica i fundamenty starszych zabudowań oraz mur dawnej ananasarnii, wzdłuż drogi przy płn. krawędzi parku.”

Ochrona prawna obejmuje: Dom gościnny, oficyna, park i majdan gospodarczy w granicach pgr. 353, 354, 355, 358, 361, 383, 385, 388, 604, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614 KW 9493, pgr 356,616 KW 9502, pgr. 615 KW 9053, pgr. 618, 619, 620 KW 9497, pgr. 621,623 KW 9499, pgr. 622 KW 9498, pgr. 626 KW 8746, pgr. 924 KW 9517, pgr. 3652 KW 9500.

 
Uzasadnienie: „Majdan gospodarczy z fosami i liczne relikty w parku pochodzą z XIV i XVI wieku. W XVII w. zespół był siedzibą starostwa niegrodowego. XVIII – wieczny, barokowy park został przekształcony przez Gwalberta Pawlikowskiego, stanowił słynną kolekcję dendrologiczną jednej z najbardziej postępowych szkół ogrodniczych w Europie XIX wieku.”

 


 


 

2) Zespół kościelny - Medyka. 

Data wpisu: 20 grudnia 1989r.

Rejestr zabytków nr  A-319

 


 

3) Cmentarz komunalny - Medyka

Data wpisu: 10 marzec 1994r.

Rejestr zabytków nr  A-660

 

Opis: „Cmentarz komunalny w m.Medyka  jest usytuowany w południowej części wsi przy torach kolejowych. Ogrodzony, założony na nieregularnym planie przypominającym trapez. W układzie przestrzennym zaznaczają się dwie alejki- jedna prowadząca od bramy wejściowej do kaplicy grobowej rodziny Pawlikowskich (na osi płn-płd) oraz druga odchodząca od tejże kaplicy na zachód. Największe nasycenie starych nagrobków występuje w części północnej cmentarza- są one przemieszane z grobowcami współczesnymi. Najstarszy – datowany- nagrobek pochodzi z 1888r. Ogółem zachowało się kilkadziesiąt nagrobków z przełomu XIX/XX w – najwięcej z okresu  międzywojennego. Dominują krzyże (kamienne bądź żeliwne) na postumentach. Wyróżniającymi się elementami są dwie kaplice grobowe – Pawlikowskich oraz Sienkiewiczów. Pierwsza z nich – murowana, otynkowana, na planie prostokąta, nakryta dachem w formie półwalca; druga murowana, na rzucie prostokąta, z trzema ścianami przeprutymi arkadami, nakryta dachem szczytowym, dwuspadowym. Teren cmentarza porośnięty starymi drzewami (głównie jesiony), alejki obsadzone tujami i jarzębiną.”   Ochrona prawna obejmuje:działki 1300 i 1301 obejmujące teren cmentarza w granicach ogrodzenia. 

Uzasadnienie: „Cmentarz komunalny w Medyce założony został w 2 połowie XIX wieku. Zachowało się w nim kilkadziesiąt nagrobków z przełomu XIX/XX wieku, z których na szczególną uwagę zasługują żeliwne krzyże. Ponadto znajdują się tu dwie kaplice grobowe – z nich szczególną wartość historyczną reprezentuje kaplica rodziny Pawlikowskich – właścicieli Medyki”

 


 

4) Osada z okresu rzymskiego - Medyka. 

Data wpisu: 30 kwietnia 1970r.

Rejestr zabytków nr  A-563

 


 

5) Cmentarz gr.-katolicki - Siedliska.

Data wpisu: 9 marzec 1994r.

Rejestr zabytków nr  A-657

 

Opis: „Cmentarz gr.-katolicki w m.Siedliska, gmina Medyka jest usytuowany w centrum wsi, przy głównej drodze wiejskiej , na wzniesieniu, gdzie usytuowana była drewniana cerkiew wzniesiona w 1917r. (nieistniejąca). Teren porośnięty krzewami i orzechami. Zachowało się 24 nagrobki, usytuowanych na zboczach wzniesienia, wolno-stojących. Najstarszy z nich – datowany pochodzi z 1909r. Przeważają nagrobki w formie betonowych postumentów z krzyżami, z dekoracją o ludowym charakterze. Zachowanych jest kilka krzyży żeliwnych z pocz. XX w oraz dwa obeliski- jeden z nich upamiętnia Ukraińców poległych w 1918r.”

Ochrona prawna obejmuje:działkę 707.

Uzasadnienie: „Cmentarz gr.-katolicki w Siedliskach jest pozostałością dawnego zespołu cerkiewno-cmentarnego. Został założony prawdopodobnie na początku XX w. z chwilą wybudowania tu drewnianej cerkwi (ob. nieistniejącej). Zachowane nagrobki reprezentują miejscowy warsztat – podobne zachowane są w pobliskich Jaksmanicach i posiadają dekorację o ludowym charakterze.”

  


 
 
6) Budynek koszar poaustiackich  - Siedliska.  
 
 

Data wpisu: 20 grudnia 1995r.

 

Rejestr zabytków nr  A-820


Opis: „Budynek koszar poaustriackich w m. Siedliska, gmina Medyka, ob. budynek szkoły. Usytuowany w południowej części wsi, przy drodze do Jaksmanic, na płaskim terenie. Jest częścią całego zespołu pokoszarowego, zajmuje jego południową część. Murowany z cegły, jednokondygnacyjny, założony na rzucie podkowy, nakryty dachem dwuspadowym – dachówka. Wnętrze o układzie korytarzowym z pomieszczeniami wzdłuż ściany północnej. We wnętrzu brak zabytkowego wyposażenia. Elewacje jednokondygnacyjne, z prostokątnymi oknami. Elewacja frontowa, 7- osiowa z umieszczonymi pośrodku drzwiami wejściowymi, podkreślonymi schodami z betonowymi murkami – balustradami, tylna - 15 osiowa, również z wejściem na osi. Skrzydła boczne 4- osiowe. Fragmentarycznie zachowany dawny gzyms wieńczący”. 

Ochrona prawna obejmuje:działkę nr 58 wsi Jaksmanice – części zajętej pod budynek szkoły.

Uzasadnienie: „Koszary w Siedliskach powstały na przełomie XIX i XX w jako zaplecze mieszkalno-techniczne dla grupy fortecznej Siedliskiej Twierdzy Przemyśl. Z całego założenia zachowało się kilka budynków, z których jeden( ob. przedszkole) został całkowicie przekształcony i pozbawiony cech stylowych, a inne są w stanie ruiny. Budynek będący przedmiotem wpisu został w latach 60-tych zaadaptowany na szkołę podstawową- wymieniono wówczas wyposażenie wnętrza (posadzki, drzwi), zostawiając jego zasadniczy układ. Remont nie naruszył jego bryły, ona też jest głównym elementem zasługującym na zachowanie.”

 


 

7) Fort "WXV Borek" - Siedliska.

Data wpisu: 30 czerwiec 1971r.

Rejestr zabytków nr  A-312

 


 

8) Fort "W I Salis Soglio" - Siedliska.

Data wpisu: 3 listopad 1987r.

Rejestr zabytków nr  A-253

  


 

9) Cerkiew gr.kat., obecnie kościół - Leszno.

Data wpisu: 11 maj 1971r.

Rejestr zabytków nr  A-307

 


 

10) Cmentarz gr.-katolicki, obecnie komunalny - Leszno.

Data wpisu: 9 marzec 1994r.

Rejestr zabytków nr  A-658

  

Opis: „Cmentarz gr.-katolicki ob. komunalny w Lesznie (d.Poździacz), gmina Medyka. Usytuowany w środku wsi, ok 60m na wschód od głównej drogi wiejskiej (Przemyśl-Stubno). Założony na rzucie zbliżonym do prostokąta, na terenie płaskim, ogrodzonym współczesną siatką metalową. Teren bez elementów planowania przestrzennego, jedynie wtórnie wykształconą alejką biegnącą wzdłuż zachodniej części ogrodzenia. Nagrobki w układzie luźnym- najstarsze dominują we wschodniej części cmentarza. Zachowało się ponad 100 nagrobków z przełomu XIX/XX w, z których najstarszy pochodzi(datowany) z 1868 roku. Większość z nich to rzeźbiarskie nagrobki wapienne w formie krzyży, bądź też figur świętych usytuowanych na postumentach. Ponadto występują tu też liczne krzyże żeliwne na cokołach. Zachowany starodrzew (jesiony, lipy).”

Ochrona prawna obejmuje:działkę 592 ograniczoną siatką ogrodzeniową.

Uzasadnienie: „Cmentarz gr.-katolicki w Lesznie stanowi cenny zespół ludowej rzeźby nagrobnej z przełomu XIX/XX w z przewagą rzeźb figuralnych o nieczęsto spotykanym natężeniu występowania. Stylistycznie są one pokrewne z produkcją bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego – albo tam powstały, albo  są wytworem jakiegoś miejscowego warsztatu kontynuującego tradycję rzeźby bruśnierskiej.”

 


 

11). Zespół dworski - Hurko.

Nr rejestru A-265.

Data wpisu 24.12.1989r. 

   


 


12). Zespół cerkiewny, ob. kościelny - Jaksmanice.

Data wpisu: 9 marzec 1994r.

Rejestr zabytków nr  A-656


Opis: „Zespół kościelno-cmentarny w m.Jaksmanice, gmina Medyka. Usytuowany na wzniesieniu na wschodnim krańcu wsi. Składa się z trzech elementów:
 1. cerkwi, ob. użytkowanej jako kościół rzym.-kat.
 2. dzwonnicy
 3. rozciągającego się wokoło cmentarza greckokatolickiego.

Cerkiew murowana, z cegły, otynkowana. Zbudowana na planie krzyża z 3-bocznie zamkniętym prezbiterium, nakryta trzema cebulastymi kopułami – nad babińcem, przecięciem nawy i transeptu i nad prezbiterium. We wnętrzu zachowana posadzka terakotowa, ściany pokryte polichromią autorstwa Jończyka (z k.l.70 XX w.), balkon chóru ozdobiony skromną sztukaterią. Brak zabytkowego wyposażenia.

Dzwonnica – drewniana, na rzucie kwadratu, szalowana deskami, posadowiona na drewnianych podwalinach położonych na kamiennych głazach. Nakryta dachem 4-spadowym, krytym papą.

Cmentarz – rozciąga się wokół cerkwi na zboczach wzniesienia. Zachowało się ponad 40 nagrobków z poł. XX w – przeważają krzyże na postumentach o ludowej dekoracji wskazujące na jakiś miejscowy warsztat. Przy prezbiterium kościoła nagrobki duchownych unickich. Teren porośnięty starodrzewiem (gł. lipy) z aleją doprowadzającą od drogi wiejskiej do kościoła, założoną  na osi wsch-zach.”

 

Ochrona prawna obejmuje:działkę nr 233 ze znajdującymi się tam kościołem, dzwonnicą i cmentarzem.

Uzasadnienie: „Zespół kościelno-cmentarny w Jaksmanicach zachował wszystkie trzy elementy dawnej kompozycji przestrzennej:d.cerkiew, dzwonnicę i cmentarz. Cerkiew została wybudowana w 1901 roku – być może na miejscu drewnianej i reprezentuje typowe cechy murowanej architektury cerkiewnej z początku XX wieku. Cmentarz pochodzi z 1 połowy XX wieku – zestaw zachowanych nagrobków jest reprezentatywny dla miejscowości płd.wsch. części województwa przemyskiego. Całość reprezentuje duże walory zabytkowe.” 

13) Cmentarz komunalny - Torki 

Data wpisu: 10 marzec 1994r.

Rejestr zabytków nr  A-659

 

 

Opis: „Cmentarz gr.-katolicki ob. komunalny – część południowa w m.Torki, gmina Medyka. Usytuowany w zachodniej części wsi, przy drodze prowadzącej od cerkwi w pole, w kierunku zachodnim w odległości ok 200m od drogi Przemyśl – Stubno. Posiada nieregularny rzut zbliżony do trapezu, teren płaski, ogrodzony współczesną metalową siatką. Zaznaczają się trzy części oddzielone ścieżkami – najstarsza południowa, środkowa użytkowana obecnie i północna bez pochówków, będąca rezerwą powierzchniową. Zabytkowa część południowa zawiera ok. 80 luźno stojących nagrobków, głównie z przełomu XIX/XXw. Najstarszy datowany nagrobek pochodzi z 1886r. Są to głównie kamienne i betonowe postumenty z krzyżami bądź figurami świętych.”   Ochrona prawna obejmuje:południową część działki nr 88/3 ograniczoną od strony południowej, wschodniej i zachodniej siatką ogrodzeniową, od strony północnej ścieżką. 

Uzasadnienie: "Południowa (najstarsza) część cmentarza komunalnego w Torkach stanowi jednorodny stylistycznie zespół nagrobków z przełomu XIX/XX wieku. Większość z nich jest produkcją bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego i reprezentuje duże walory artystyczne. Wartość zespołu podwyższa fakt, że nie jest on zakłócony nowymi pochówkami."


 

Zmieniony ( 21.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »