Menu Content/Inhalt
Start arrow Wydarzenia lokalne arrow SPIS ROLNY 2010

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
19 Października 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Ferdynand, Fryda,
Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit,
Skarbimir, Toma,
Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.
SPIS ROLNY 2010 PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
02.08.2010.

Informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010
 

PSR2010

Zarządzeniem 0151-18/2010 Wójta Gminy Medyka
z dnia 31 maja 2010r zostało powołane
w Gminie Medyka GMINNE BIURO SPISOWE.

Obchód przedspisowy na terenie całego kraju rozpoczyna się 9 sierpnia 2010 i trwa do 23 sierpnia 2010. Obchód zasadniczy mieć będzie miejsce od dnia 1 września 2010 do 31 października 2010 wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 godz 24:00.

Wszystkie zbierane i zgromadzone dane indywidualne i dane osobowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie, ponadto są objęte tajemnicą statystyczną.

 
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Dane zebrane w spisie rolnym:
 • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
 • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
 • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
 • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Powszechny Spis Rolny

 

List Prezesa GUS - Generalnego Komisarza Spisowego do użytkowników gospodarstw rolnych zachęcający do uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2010

Infolinia:

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

Wypełnianie formularza spisowego:

Przed przystąpieniem do samospisu należy wypełnić formularz identyfikacyjny, podając swój PESEL, nazwisko, imię (imiona) oraz stworzyć własne hasło (zgodnie ze wskazówkami na stronie) oraz przepisać ciąg znaków. Kliknąć na przycisk „zaloguj” , następnie przystąpić do powypełniania formularza. Formularz spisowy można wypełniać fragmentami przez 14 dni! (licząc od pierwszego uruchomienia).
Do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu).

 

Gospodarstwa rolne, które mają ograniczone możliwości w korzystaniu z Internetu, a chcą spisać się samodzielnie, mogą pobrać formularz elektroniczny z najbliższego Biura Spisowego (z Urzędu Gminy lub Urzędu Statystycznego).

Jeśli nie spiszecie się Państwo przez Internet, to w dniach od 8 września do 31 października br. będą kontaktowali się z Państwem ankieterzy statystyczni - pracownicy urzędu statystycznego - w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Zobowiązani są oni do podania swoich danych identyfikacyjnych. Tożsamość ankieterów można sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.

Gospodarstwa rolne, które nie dokonały samospisu lub nie zostały spisane w wywiadzie telefonicznym, odwiedzą rachmistrze spisowi.

Ważna informacja!
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu. 

 


 Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

 

 • według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00
  (prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym)

- użytkowanie gruntów
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- prowadzenie działalności rolniczej,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

 • z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

- struktura dochodów gospodarstwa domowego,
- aktywność ekonomiczna,
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym. 

Cel spisu:

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu:

 • dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
 • zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
 • wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
 • aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Kogo dotyczy spis:

PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie liczby badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.


W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem:

 • pełnym – ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących minimalne progi wymagane przez Eurostat,
 • reprezentacyjnym – ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej).

Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie objętych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych objętych badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).

W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).


Co będzie objęte spisem:

 • ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym).

 • użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych,

 • zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,

 • ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,

 • zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,

 • pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),

 • struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rent, o fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

 • metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwanie składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.

Metody zbierania danych:

Metody spisu według kolejności ich wprowadzania:
 1. pobieranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej), a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 2. samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
 3. wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym – CATI,
 4. wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.

 

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza spisowego.
(załączone informacje o spisie i materiały graficzne są własnością GUS i  zamieszczone są w formie rozszerzonej na stronie GUS  http://www.stat.gov.pl/)
Zmieniony ( 03.11.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »