Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje/Konkursy arrow Informacje arrow Nabór na opiekunkę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
22 Października 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Abercjusz, Filip,
Halka, Kordula,
Kordelia,
Przybysława, Sewer
Do końca roku zostało 71 dni.
Nabór na opiekunkę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych PDF Drukuj Email
Wpisał: Jacek Wlazły   
11.01.2016.

 

 

Nabór na opiekunkę do wykonywania

 

specjalistycznych usług opiekuńczychKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: FIZJOTERAPEUTA.

Charakter umowy: umowa zlecenia
Okres obowiązywania umowy: od 18.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejsce wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych: Medyka.
Stawka za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej – 19,00 zł brutto. Wymiar czasu: 10 godzin tygodniowo, w dzień powszedni od poniedziałku do piątku.

Ogólny zakres wykonywanych czynności :
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funckji organizmu
2) Nieposzlakowana opinia.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych.
4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
4. Zrównoważenie emocjonalne.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm).
8. W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone w niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 15.01.2016 r. na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
37-732 Medyka 159

Informacja merytoryczna -
tel. (16) 671-53-75 wew. 23, Pani Patrycja Obłoza 

Zmieniony ( 11.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »