Menu Content/Inhalt
Start arrow Gmina/Urząd Gminy arrow Dane geograficzne

Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. Profilu Zaufanego _________
ODNAWIAMY GMINĘ MEDYKA archiwum ____________
Miejski Obszar Funkcjonalny - konsultacje społeczne _________
AKTUALNOŚCI/Sesje Rady Gminy Medyka ________________
IMGW Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne _____________
Ogłoszenie: FEAD Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym _____________
System Informacji Przestrzennej ________________
PROJEKT edukacyjny dofinansowany z EFS realiz. przez gminy Medyka i Krasiczyn w okresie 2017-2018
____________ Informacje dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej ___________
Ogłoszenie dotyczące Sali wielofunkcyjnej Zespołu Koszarowego w Siedliskach _________________
WIARYGODNA FIRMA ________________
List Prezesa Krus: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ________
Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 2017 ____________
Informacja KRUS o zapewnionym ubezpieczeniu od nieszcz. wypadkow dzieci poniżej 16r. życia _________
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne ____________
Kolejowe połączenie Przemyśl- Medyka- Przemyśl od 1.09.2016 ______________
Zmiany dotycz. zwrotu podatku akcyz. w ON do prod rolnej _____________
Na Własne Konto - IV edycja programu dla uczniów gimnazjum _______________
Procedura Niebieskiej Karty.Zadania Zespołu Interdyscypl. do spraw przeciwdziałania przemocy _______
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSEAP usługi online _________
Wnioski Karta Dużej Rodziny przyjmowane są w GOPS w Medyce _______
System Rejestrów Państwowych od 1.03.2015 INFORMACJE dla OBYWATELI ______________
Wzór nowego dowodu osobistego od 1.03.2015r. _____________
PL-BY-UA Wspólna promocja turystycznych możliwości i kult.-hist. dziedzictwa ______________
Komunikat dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ______________
Procedury MELDUNKOWE
Informacje dotycząca wydawania DOWODÓW OSOBISTYCH _______________
Numer konta UG MEDYKA /opłaty skar- bowe/podatkowe/inne ________________
RPO 2014-2020
PROW 2014-2020
PROW 2007-2013
RPO WP 2007-2013 _______________
EFS-SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE _______________
Projekty POKL 2012-2015 ____________
24 Stycznia 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Chwalibóg, Felicja,
Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz
Do końca roku zostało 342 dni.
Dane geograficzne PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
30.04.2007.

Ogólna charakterystyka gminy.


Położenie i podział administracyjny.
Medyka położona jest we wschodniej części WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO,w powiecie przemyskim. Znaczna jej cześć obejmuje obszar zwany "Bramą Przemyską". Od północy sąsiaduje z gminą Stubno, od południa z miastem i gminą Przemyśl, od zachodu z gminą Żurawica, a od wschodu granica gminy przebiega wzdłuż granicy państwowej polsko - ukraińskiej. Na terenie gminy zlokalizowane jest towarowo-osobowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą. Obszar gminy zamieszkuje 6628 osób (dane na dzień 31.08.2016r.) i liczy 61 km2. Centrum usługowo-administracyjnym oraz handlowym dla gminy Medyka jest miasto Przemyśl, które obejmujące obszar 44 km2, a zamieszkuje ok. 70 tyś osób. Gmina Medyka jest powierzchniowo najmniejszą gminą w powiecie. Jej gęstość zaludnienia wynosi 100 osób na km2. Największe jej miejscowości to: Medyka, Leszno i Torki. Te trzy miejscowości stanowią niemal 63% powierzchni gminy. Najmniejsze miejscowości to Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice. Pod względem zaludnienia Medyka jest gminą o średnim zasobie ludności.

 SołectwoLiczba mieszkańców 
 Hureczko 491
 Hurko 586
 Jaksmanice 542
 Leszno 680
 Medyka 2683
 Siedliska 744
 Torki 902

Razem 6511 mieszkańców (dane na dzień 31.08.2016r.).


Uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze.
W gminie Medyka dominuje równinna rzeźba terenu, z lekko pagórkowatymi obszarami we wsiach Jaksmanice i Siedliska. Na terenie gminy występują głównie czarnoziemy murszowe i mineralne. Największy udział w strukturze gleb mają grunty klasy III a. Gmina Medyka ma dobrze zachowane środowisko przyrodnicze w porównaniu z innymi regionami kraju. Główne źródła zanieczyszczeń gminy to odpady komunalne ,odprowadzane w przypadku odpadów ciekłych do oczyszczalni ścieków i osadników przydomowych, natomiast odpady stałe do wysypiska śmieci w Radymnie. Natomiast powietrze zanieczyszczają pyły wydzielane przez kotłownie na paliwo stałe oraz komunikacja samochodowa (głównie wzdłuż drogi krajowej Nr 28). Pewnym utrudnieniem jest także Port Przeładunkowy ,w którym podczas rozładunku materiałów sypkich (głównie granulatu rudy żelaza) przedostają się do atmosfery szkodliwe pyły.


Ekosystemy leśne.
Występujące w południowej części gminy Medyka lasy zajmują niewielką enklawę. Wskaźnik zalesienia obszaru gminy jest bardzo niski i wynosi 0,84%. Ogólna powierzchnia lasów wynosi około 51 ha. Z ogólnej ich powierzchni lasy skarbu państwa zajmują 33 ha., pozostałe to lasy prywatne i komunalne. Administracyjnie lasy należą do Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu.


Warunki klimatyczne.
Gmina Medyka leży w obrębie Sandomiersko-Rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia roczna temperatura wynosi tutaj 80C, suma opadów rocznych 700 mm, długość zalegania pokrywy śnieżnej 75 dni, długość okresu wegetacyjnego 210 dni. Warunki klimatyczne są zmienne w zależności od rzeźby terenu i głębokości zalegania wód gruntowych. Okres wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce. Najwięcej opadów przypada w okresie letnim, najmniej w okresie zimowym. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo - zachodnich. W dolinie Sanu i w dolinach potoków występują zjawiska inwersji termicznej.


Surowce mineralne i kopaliny
Na obszarze gminy występują bogate złoża surowca energetycznego - gazu ziemnego wysokometanowego. Ponadto w dolinie Sanu w terenach jego terasy zalewowej występują duże udokumentowane złoża kruszywa naturalnego.


Wody powierzchniowe
Gmina Medyka leży w dorzeczy Sanu w obrębie zlewni Wisły. Rzeka San przepływa wzdłuż północnej i zachodniej granicy gminy. Stan jej wód charakteryzuje się średnią klasą czystości. Przez obszar gminy płyną nieliczne potoki, które zasilane są głównie wodami opadowymi i roztopowymi. Na obszarze gminy występują również akweny wody stojącej w postaci niewielkich stawów w zespołach podworskich. Są one okresowo wypełniane przy dużych stanach wód Sanu.


Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych i ich wydajność związane są z budową geologiczno- strukturalną obszaru. W obszarze gminy wyodrębniają się dwa obszary o różnej wodonośności potencjalnej, warunkującej możliwości zaopatrzenia w wodę sieci osadniczej: -obszar północny obejmujący miejscowości Hureczko, Hurko, Torki i Leszno, gdzie wodonośność potencjalna zawiera się w przedziale 30-70 m3/h (jest to obszar o najkorzystniejszych możliwościach zaopatrzenia w wodę), -obszar południowy obejmujący miejscowości: Medyka, Siedliska i Jaksmanice, gdzie wodonośność potencjalna wynosi 2-10 m3/h. Zróżnicowana jest również w obszarze gminy głębokość ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych wynosząca 0-10 m w terenach nadrzecznych i 0-5 m w terenach pozostałych. Wody podziemne występujące w gminie zaliczane są do II i III klasy czystości skąd wynika ich przydatność konsumpcyjna. Do głównego zbiornika wód podziemnych 'Dolina Przemyśl' należą tereny położone w północno-wschodniej części gminy Medyka zbliżone do koryta rzeki San. W granicach obszaru zbiornika znajdują się grunty miejscowości Leszno i Torki.

Zmieniony ( 12.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »