Konsultacje dotyczące projektu uchwały współpracy Gminy Medyka z org. pozarządowymi
Wpisał: Jacek Wlazły   
15.11.2011.

Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Medyka
z dnia 07 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu

współpracy w 2012 r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych org.

Zmieniony ( 04.01.2012. )