Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
informuje o wystawie plenerowej
pt. "Za walkę o niepodległość- odznaczeni Gwiazdą Przemyśla",
organizowanej w dniu 12 sierpnia na przemyskim Rynku
(otwarcie o godz. 17.00)
Wystawa plenerowa - plakat

 

 

Informacja : Świadczenie " DOBRY START " - 300 zł dla ucznia ! ! !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce uprzejmie informuje, że został wyznaczony do realizacji rządowego programu „ DOBRY START ” wprowadzającego jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

Świadczenie przysługuje na wniosek, raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1.przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2.przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się;

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w :

1.szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;

2.szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole szkole ponadgimnazjalnej;

3.szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki;

  1. w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie nie przysługuje: 

1.jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2.na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole).

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „ DOBRY START ” będą przyjmowane w wersji papierowej:

- od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, 37- 32 Medyka 159,

-wyłącznie od poniedziałku do czwartku,

-w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Wnioski o w/w świadczenie będzie można również składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:

- ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Empati@,

- bankowość elektroniczną.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/  lub w siedzibie Ośrodka.

Uwaga:

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „DOBRY START ” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „DOBRY START " jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemów teleinformatycznych   ! ! !

 

 

                                                                                                                                           Kierownik GOPS w Medyce

                                                                                                                                                    Renata Muszak

 

3 czerwca 2018r. - niedziela- godzina 14:30 - teren dawnego PGR w Medyce

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Medyka z siedzibą w Medyce, 37-732 Medyka 288, tel. 16 6715391.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, e RODO i w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 z późn. zm.).

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w podany sposób:

  1. Adres korespondencyjny Urząd Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288

  2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. tel/fax 16 6715391

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz 67).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom administracji rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.