/zagadnienie w trakcie aktualizacji/

 

 

Ważnym dla lokalnego rynku pracy jest zlokalizowany na terenie Gminy Medyka nowoczesny terminal przeładunkowy. W ciągu roku na terminalu można przeładować do 400 tys. ton ładunków sypkich i sztukowych, 120 tys. ton towarów w opakowaniach niewymagających składowania pod dachem i do 50 tys. ton towarów w opakowaniach, które trzeba trzymać pod dachem. Cała infrastruktura terminalu zajmuje 13 hektarów. Pociągi mogą wjeżdżać na tory normalne o długości 1 500 metrów oraz tory szerokie o długości 2 400 metrów.

Do najważniejsze przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy , tworzące zarazem miejscowy rynek pracy:

Punkt Przeładunkowy Medyka (PKP)

POLCARGO” Medyka Sp. z o.o.

Chem Trans Logistic Południe” Sp. z o.o.

Zakład Eksploatacji Kruszywa i Robót Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. Rzeszów – Zakład Hureczko

Railport Medyka P.S.TRADE TRANS Sp. z o.o.

Centrum Handlowe Granica S.C.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Prywatne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu Bogdan Boryło

 


Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie gminy

Gmina Medyka, pomimo rolniczo-przemysłowego charakteru jest obszarem przyjaznym dla przedsiębiorców – w ostatnich latach obserwuje się pozytywne zjawisko rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jej terenie na koniec 2014 roku działało 307 podmiotów gospodarki narodowej

Działalność gospodarcza koncentruje się wokół następujących gałęzi:

-drobnotowarowe,

-indywidualne rolnictwo,

-handel i usługi (zwłaszcza w sektorze budowlanym)

-drobna wytwórczość.

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy dotyczy sektora prywatnego, w którym ilość podmiotów w latach 2010 – 2014 wzrosła o 15 i wyniosła na koniec 2014 roku 293, z czego 223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (213 w 2010 roku).

Na terenie gminy Medyka na koniec 2014 roku najwięcej podmiotów zajmowało się działalnością handlową (32,6%), robotami budowlanymi (10,7%) oraz transportem i gospodarką magazynową (9,8%). Poniżej: podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Medyka wg wybranych sekcji PKD (stan na koniec 2014 roku, na podstawie źródła BDL)

 

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie gminy Medyka to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, których ilość zwiększyła się w porównaniu do danych z 2010 roku o 17, natomiast ilość małych przedsiębiorstw zmniejszyła się z 12 do 10. Na terenie gminy od kilkunastu lat działają 3 średnie przedsiębiorstwa.

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej gminy Medyka (stan na 31.03.2014 r.)

Lliczba przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG dla organu rejestrowego Urząd Gminy Medyka w latach 2010 – 2014.

 

 

Miejscowość

Liczba podmiotów gospodarczych

Medyka

184

Torki

20

Leszno

17

Hurko

10

Hureczko

14

Siedliska

31

Jaksmanice

25

Razem

301

 

 

Pracujący na terenie gminy Medyka w latach 2010 – 2014

Lata

Ogółem

w tym kobiety

w tym mężcz.

2010

1091

389

702

2011

1150

437

713

2012

1138

426

712

2013

1131

443

688

2014

1059

423

636

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, stat.gov.pl