Gmina Medyka w partnerstwie z Gminą Krasiczyn oraz Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem: - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 2 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych w Gminach Medyka i Krasiczyn poprzez min. działania zmierzające do wykształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół do 31.12.2018r..

Dofinansowanie projektu z UE: 731 474,40 zł

 

 

Cel szczegółowy 1 RPO WP 2014-2020: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Cel szczegółowy 2 RPO WP 2014-2020: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

 

 

 

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym dla Działania 9.2 i celami konkursu: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Dzięki realizacji projektu 398 uczniów i uczennic weźmie udział w zajęciach nakierowanych na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w 4 szkołach zostanie wprowadzona metoda eksperymentu do szkół, zaś nauczyciele dzięki szkoleniom podniosą wiedzę na temat indywidualizacji pracy z uczniami, metod TIK itp., co nie byłoby możliwe bez wsparcia RPO Woj. Podkarpackiego.

Ponadto dzięki projektowi zostaną osiągnięte korzyści społeczne – wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich motywacji do nauki oraz ekonomiczne – dzięki projektowi bariera braku środków uczniów i rodziców w zakresie uczestnictwa w atrakcyjnych i ciekawych zajęciach dodatkowych zostanie zniwelowana. Dla uczniów zaplanowano wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

 

Cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym SZOOP RPO WP, politykami horyzontalnymi (w tym równości szans, niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju) oraz z:

- wymiar UE: Europa 2020 – cel 4. Edukacja – dzięki real projektowi 398 uczniów/uczennic zostanie objętych wysokiej jakości zajęciami.

- wymiar kraju: Strat. Rozwoju Kraju 2020: Cel. I.3.2. Rozwój kapitału społecznego

- wymiar regionu: Strat. Rozwoju Woj. - Podkarpackie 2020, CEL: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości (m.in. przez

zakup sprzętów TIK).

- wymiar lokalny: Strat. Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020: Cel strategiczny 1. Poprawa jakości edukacji i kompetencji mieszkańców powiatu (poprzez

m.in. zwiększenie kompetencji nauczycieli).

Strategia Rozwoju Gminy Medyka – Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej i wspieranie zasobów ludzkich;

Strategia Rozwoju Gminy Krasiczyn na lata 2015-2025, Obszar 2.KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY: edukacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, włączenie społeczne, zdrowie publiczne, sport powszechny.

 

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. podkarpackiego (os fizyczne uczą się/ pracują / zamieszkują w woj. podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cyw., inne podmioty - posiadają jednostkę org. w woj. podkarpackim).

Projektem zostaną objęci uczniowie, nauczyciele z następujących szkół podstawowych  i gimnazjalnych realizujący podstawę prog. kształcenia ogólnego w roz. art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty: Szkoła Podstawowa w Siedliskach gm. Medyka, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach gm. Krasiczyn, Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce, Gimnazjum im. Kard . A. S. Sapiehy w Krasiczynie. Wszystkie szkoły są zlokalizowane na obszarach gmin wiejskich.

Wszystkie szkoły osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne (kryt. dost. 1) weryfikowane na podst. wyników egzaminów zewnętrznych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Większość uczniów zamieszkuje w gminach Medyka i Krasiczyn. Największą grupę (>98%) uczniów to osoby z terenów wiejskich. 82 to uczniowie I etapu edukacyjnego (klasy I-III SP) w wieku 6-9 lat, 66 II etapu w wieku 9 -12, 271 to uczniowie III etapu w wieku 13-16 lat, z wykształceniem podstawowym.

Projekt jest skierowany do 100% nauczycieli szkół w nim uczestniczących

Do projektu równy dostęp będą miały kobiety i mężczyźni. Przeciwdziałanie dyskryminacji w projekcie będzie przede wszystkim polegało na przyjmowaniu uczestników bez względu na płeć (np. dziewczynki na zajęcia z TIK), ale także na wykorzystaniu przekazu nieutrwalającego stereotypy.

 

Strony www szkół uczestników projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem: - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn.

http://www.gmedyka.cal24.pl/

http://www.gimnazjum-krasiczyn.pl/

http://sp.siedliska.superszkolna.pl/cms/44973/projekt_powiedz_mi_a_zapomne_pokaz_mi_a_zapamietam_pozwol_mi_zro

https://spolszany.edupage.org

https://spkrasiczyn.edupage.org/

 

 

 

 

 

Podkategorie