Wójt Gminy Medyka uprzejmie informuje


Gmina Medyka odstępuje od opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Powyższe wynika z faktu, iż Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Nr XLVIII/324/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Medyka (Rozstrzygnięcie nadzorcze, znak pisma P-II.4131.2.297.2017 z dnia 2017.12.08).
Rada Gminy Medyka w dniu 20 grudnia 2017r. uchyliła uchwały:
- Uchwała Nr XLVIII/323/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
- Uchwała Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Natomiast w dniu 20 grudnia 2017r. Rada Gminy Medyka podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Dalsze informacje o Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka będą umieszczane na stronie BIP Urzędu Gminy.
 


Poniżej zamieszczone jest ogłoszenie archiwalne

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych


Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017·2023.
Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017·2023.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023.
Konsultacje przeprowadzone będą od 22 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. w formie:
1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego oraz/lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka,
c. bezpośrednio do Urzędu Gminy w Medyce pokój nr 38 w godzinach pracy
2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 1300 w Sali Narad Urzędu Gminy w Medyce
3. debaty publicznej umożliwiającej dyskusję w sprawie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017-2023, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2017 r. w Sali Narad Gminy w Medyce godz. 1300
Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi do pobrania dostępne są :
- w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Medyka www.medyka.itl.pl (zakładki: Aktualności, Odnawiamy Gminę Medyka),
- w Urzędzie Gminy Medyka pokój nr 38 w godzinach pracy Urzędu Gminy Medyka.
Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:
- z datą wpływu przed 22 listopada br. oraz po 21 grudnia br.,
- niepodpisane,
- przesłane w innej formie na formularzach zgłoszeniowych
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Medyka oraz tablicy ogłoszeń.


Medyka, 2017-11-14
Wójt Gminy
Marek Iwasieczko