KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY MEDYKA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Medyka z siedzibą w Medyce, 37-732 Medyka 288, tel. 16 6715391. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, e RODO i w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 z późn. zm.). W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w podany sposób:

1. Adres korespondencyjny Urząd Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288
2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. tel/fax 16 6715391

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Medyka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z powołanym w Urzędzie Gminy Medyka Inspektorem Ochrony Danych  za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz 67).
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom administracji rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane nie będą profilowane.